Årsregnskap 2016

Utarbeidet av:

Vekstra Os Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Søstergata 9

2550 OS I ØSTERDALEN

Organisasjonsnr. 998355362

 

Resultatregnskap 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

 Note                 2016                2015

Driftsinntekter

Salgsinntekt

 

1

 

469 157

 

399 251

Annen driftsinntekt

 

5 200

201 111

Sum driftsinntekter

 

474 357

600 361

Driftskostnader

Varekostnad

 

 

202 109

 

120 327

Lønnskostnad

2,3

3 167

(16 713)

Avskrivning på varige driftsmidler

4

 

 

6000 Avskrivning på bygn./annen fast

 

20 460

20 460

Sum Avskrivning på varige driftsmidler

 

20 460

20 460

Annen driftskostnad

 

246 716

267 228

Sum driftskostnader

 

472 452

391 302

DRIFTSRESULTAT

 

1 905

209 059

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

 

 

 

Finansinntekter

Annen renteinntekt

 

 

9 167

 

6 603

Annen finansinntekt

 

452

352

Sum finansinntekter

 

9 619

6 955

Finanskostnader

Annen rentekostnad

 

 

111

 

21

Sum finanskostnader

 

111

21

NETTO FINANSPOSTER

 

9 507

6 934

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

 

11 412

215 993

Skattekostnad på ordinært resultat

 

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

 

11 412

215 993

ÅRSRESULTAT

 

11 412

215 993

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital

 

5

 

11 412

 

215 993

SUM OVERFØRINGER

 

11 412

215 993

 

Balanse  pr. 31.12.2016

 

 

 

EIENDELER

Note  

31.12.2016

31.12.2015

Anleggsmidler

 

 

 

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 

4

 

 

1100 Bu Kløvstein

 

25 743

27 459

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 

25 743

27 459

Maskiner og anlegg

4

149 950

168 694

Sum anleggsmidler

 

175 693

196 153

Omløpsmidler

Kundefordringer

 

 

4 300

 

4 191

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

1 024 666

983 718

Sum omløpsmidler

 

1 028 966

987 909

SUM EIENDELER

 

1 204 659

1 184 062

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

 

5

 

1 155 580

 

1 144 167

Sum opptjent egenkapital

 

1 155 580

1 144 167

Sum egenkapital

 

1 155 580

1 144 167

Gjeld

 

 

 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

 

 

34 682

 

4 648

Skyldig offentlige avgifter

 

10 985

20 492

Annen kortsiktig gjeld

 

3 414

14 755

Sum kortsiktig gjeld

 

49 080

39 895

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

1 204 659

1 184 062

 

Os i Ø            /          2017

 

 

 

 

 

..............................                   ..........................

Arne Grue                                 Lars Erik Midtdal

Leder                                       Nestleder

 

 

 

..............................

..........................          ..

...........................

Gunn Tengesdal

Mariann Sønmør Holøien

Erik Jachwitz

Kasserer

Sekretær

Styremedlem

 

 

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse, godkjent av statskog og regnskapet er satt opp på grunnlag av fjelloven med forskrifter og rundskriv fra Statskog 1/2003.

 

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

 

 

Note 1 - Inntekter/utgifter Flendalsveien

I år

 

I fjor

Inntekter                                                                                  35.426

31.253

Utgifter                                                                                    14.875

18.275

Resultat                                                                                   20.551

12.978

 

Note 2 - Lønn/Refusjonsberettigede kostnader/OTP

 

I år

I fjor

Lønn Oppsyn                                                                               3000

12 350

Feriepenger Oppsyn                                                                     360

3 935

Arbeidsgiveravgift                                                                         192

1 042

Snøscoterkjøring oppsyn

 

Sum internt oppsyn                                                                      3 552

17 327

 

Innleid Oppsyn fra Engerdal Fjellstyre                                        130812

 

88 782

Innleid kjøring fra Engerdal Fjellstyre                                           12 229

 

Sum innleid oppsyn                                                                 143 041

88 782

 

Totalt refusjonsberettigede kostnader                                  146 593

 

111 365

 

 Fjellstyret har motatt kr 34 063 i refusjon i 2016

 

Det ble i 2016 utbetalt kr 19.400,- i godtgjørelse til styre.

 

Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

 

 

 

I år

 

 

 

I fjor

Lønn

928

-20 244

Arbeidsgiveravgift

2 239

3 532

Totalt

3 167

-16 713

 

 

Ytelser til ledende personer og revisor

Styremedlemmer

 

19 400

Revisjonshonorar, som består av:

 

Revisjon

7 500

Samlet honorar til revisor

7 500

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

 

Note 4 - Avskrivning på BU Kløvstein

 

Tomter, bygninger og annen fast

eiendom

Maskiner og

anlegg

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1

60 393

187 438

247 831

+ Tilgang

0

0

0

- Avgang

0

0

0

Anskaffelseskost pr. 31/12

60 393

187 438

247 831

Akk. av/nedskr. pr 1/1

32 934

18 744

51 678

+ Ordinære avskrivninger

1 716

18 744

20 460

+ Avskr. på oppskrivning

0

0

0

- Tilbakeført avskrivning

0

0

0

+ Ekstraord nedskrivninger

0

0

0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

34 650

37 488

72 138

Balanseført verdi pr 31/12

25 743

149 950

175 693

Prosentsats for ord.avskr

100--1

10-10

 

 

 Note 5 - Egenkapital


Annen egenkapital

 

Pr 1.1.                                                                                                                   1 144 167

Tilført fra årsresultat                                                                                                  11 412

Pr 31.12.                                                                                                              1 155 580

 

 Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 54 276 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 62 417.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden