Møtereferater 2015 Os fjellstyre

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 09.12.2015

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 09.12.2015.

Leder Erik Jachwitz møtte ikke.

Nestleder Arne Grue ledet møtet.

 

De to nye fjellstyremedlemmene Mariann Sønmør Holøien og Gunn Tengesdal var invitert og møtte som tilhørere.

 

Praktiske saker:

- Oversikt over timer, kjøring og møter i forbindelse med styrearbeid 2015.

- Budsjett for tilskuddsberettiget arbeid 2016.

- Søknad om fornying av dispensasjon fra Miljødirektoratet vedr. Elgjakta på Os fjellstyres område.

- Høringsinnspill vedr. Endring av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenninger.

 

 

Sak 22.15

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra forrige møte.

 

Fjellstyrets vedtak:

Innkallingen endres ved at punkt 3 i praktiske saker over flyttes ned til egen sak 24.15.: Fornying av dispensasjon vedr. elgjakta på Os fjellstyres område.

Enstemmig 4-0.

 

 

Sak 23.15

Ark 111

 

Driftsbudsjett 2016.

 

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre vedtar det fremlagte driftsbudsjett. Enstemmig  4-0.

 

 

Sak 24.15

Ark 612.3

 

Fornying av dispensasjon vedr. elgjakta på Os fjellstyres område.

 

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre sender søknad om fornying av dispensasjon til Miljødirektoratet.

Lars E. Midtdal får fullmakt til å skrive under søknaden på vegne av Os fjellstyre.

Søknaden legges ved protokollen.

 

-----------------------------------

 

Konstituerende møte onsdag 13.01.2016. kl.10.30.

Arbeidsplan.

Gamle og nye medlemmer innkalles.

 

 

Arne Grue    Mette Femundshytten    Heidi Lundstedt     Lars E. Midtdal / ref.

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 19.08.2015

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 19.08.2015.

Møtet ble avholdt på Eggset. Lars I. Midtdal var forhindret i å møte. Ingen møtte i hans sted.

 

Sak 17.15

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 27.05. 2015.

 

Innkalling til dette møtet og protokoll fra forrige fjellstyremøte den 27 mai 2015 ble godkjent.

 

Sak 18.15

Ark 612.1

 

Elgfordeling 2015.

 

Lars Erik Midtdal la i forkant av møtet fram forslag for fordeling av elgkvoter på de forskjellige jaktfelt i 2015. Styret godkjente enstemmig framlagt forslag.

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre godkjenner elgfordeling 2015 i henhold til framlagt forslag.

 

 

Sak 19.15

Ark 613

 

Fugletaksering og konsekvenser for rype- og skogsfugljakta 2015.

 

Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Det ble i møtet fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Os fjellstyre stenger sitt område for all rype- og skogsfugljakt for sesongen 2015.
 2. Alle solgte kort refunderes i sin helhet.
 3. Vedtaket begrunnes med den lave tettheten og produksjonen av fugl som takseringen for 2015 viser. Ut fra dette finner ikke fjellstyret at det er rom for å tillate et jaktlig uttak på nevnte arter denne sesongen.
 4. De som var tildelt jaktkort i perioden 10 sept t.o.m. 23 sept. tilbys å trene hund i denne perioden mot løst treningskort på kr 400,-. Denne treningen skal foregå uten våpen og kan skje på hele statsallmenningen i Os. Resten av sesongen gjelder at fuglehundtrening skal foregå i avsatt område i Flenskampen

Til pkt 1 fremmet Erik Jachwitz alternativt forslag om at rype- og skogsfugljakt stenges for utenbygds jegere. Dette forslaget falt med 1 mot 3 stemmer.

Til pkt 4 fremmet Heidi Lundstedt alternativt forslag om at hele statsallmenningen skulle åpnes for treningskort med hund, med krav om rapportering av sett fugl. Dette forslaget falt med 1 mot 3 stemmer.  

Forslag til vedtak pkt 2 og 3 enstemmig vedtatt.  Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

 1. Os fjellstyre stenger sitt område for all rype- og skogsfugljakt for sesongen 2015.
 2. Alle solgte kort refunderes i sin helhet.
 3. Vedtaket begrunnes med den lave tettheten og produksjonen av fugl som takseringen for 2015 viser. Ut fra dette finner ikke fjellstyret at det er rom for å tillate et jaktlig uttak på nevnte arter denne sesongen.
 4. De som var tildelt jaktkort i perioden 10 sept t.o.m. 23 sept. tilbys å trene hund i denne perioden mot løst treningskort på kr 400,-. Denne treningen skal foregå uten våpen og kan skje på hele statsallmenningen i Os. Resten av sesongen gjelder at fuglehundtrening skal foregå i avsatt område i Flenskampen

 

 

Erik Jachwitz              Heidi Lundstedt         Arne Grue       Mette Femundshytten


 

Foto: Arne Elgaaen

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 27.05.2015.

 

Møtet ble avholdt på kontoret i skola. Arne Grue var forhindret i å møte. Ingen møtte i hans sted.

På spørsmål fra styreleder ble saklista for møtet godkjent.

  

Sak 12.15

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 10.04. 2015.

 

Innkalling til dette møtet og protokoll fra forrige fjellstyremøte den 10 april 2015 ble godkjent.

  

Sak 13.15

Ark 612.1

 

Tildeling av nye 4-årskontrakter for elgjakt.

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Fjellstyret fremmet forslag til følgende vedtak:

Saken utsettes da lagene som har fått jakt har frist til 10.06.15. med å bekrefte at de tar jakta.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Saken utsettes da lagene som har fått jakt har frist til 10.06.15. med å bekrefte at de tar jakta.

  

 

Sak 14.15

Ark 652.1

 

Bestilling av 2-somrig røe i 2016.

 

Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Tu-Na jeger- og fisk foreslår å sette ut større settefisk i vatn med stor røe. Fjellstyret fremmet derfor følgende forslag til vedtak:

Os fjellstyre bestiller 300 stk. 2-somrig røe fra anlegget på Snerta.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre bestiller 300 stk. 2-somrig røe fra anlegget på Snerta.

 

 

Sak 15.15

Ark 352.2.

 

Økning av veiavgift Grådalen.

 

Vi har fått henvendelse fra veistyret i Grådalen om å øke bomsatsene noe:

Personbil m/campingvogn eller bobil   kr.  90,-

Personbil – traktor                                  «   70,-

Ukekort                                                   « 200,-

Sesongkort                                              « 500,- 

Moped-motorsykkel-ATV                      «   50,-

Traktor eller personbil m/henger            «   90,-

Buss eller lastebil                                   «  120,-

Straffegebyr                                            «  500,-

 

Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Fjellstyret fremmet forslag til følgende vedtak:

Os fjellstyre vedtar de foreslåtte takster, med forbehold om Os kommunes godkjennelse. 

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre vedtar de foreslåtte takster, med forbehold om Os kommunes godkjennelse. 

  

Sak 16.15

Ark 362.2

 

Søknad om restaurering av bu.

 

Torvald Røsten ønsker å restaurere ei koie som ble brukt i forbindelse med utmarkslått ved Kvenna.

 

Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Fjellstyret fremmet forslag til følgende vedtak:

Os fjellstyre ser det som positivt at et slikt kulturminne blir restaurert.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre ser det som positivt at et slikt kulturminne blir restaurert.

 

Orienteringssak:

Mette Femundshytten orienterte om konkurssaken til Tufsingdal Fisk.

Os fjellstyre har mottatt dividende på kr. 124.038,50.

 

 

Erik Jachwitz     Mette Femundshytten      Heidi Lundstedt    Lars Erik Midtdal/ref.

 

 


 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre 10.04.2015.

Sak 04.15

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 12.02. 2014.

 Innkallinga til møtet samt protokoll fra møte den 12.02.15 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 05.15

Ark 123

 

Årsmelding og regnskap 2014.

 Administrasjonens forslag til vedtak:

Os fjellstyre godkjenner med dette framlagt årsmelding og revidert regnskap for 2014.

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre godkjenner med dette framlagt årsmelding og revidert regnskap for 2014.

 

 

Sak 06.15

Ark 613

 

Bestemmelser og kortantall for småviltjakta 2015.

 Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Fjellstyret fremmet forslag til følgende vedtak:

Vi selger 100 kort i 1. periode og 60 kort i andre periode. Ut fra fjorårets erfaringer og fjellstyrets vurdering av rypebestanden mener vi dette er et riktig antall kort.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Vi selger 100 kort i 1. periode og 60 kort i andre periode. Ut fra fjorårets erfaringer og fjellstyrets vurdering av rypebestanden mener vi dette er et riktig antall kort.

 

Sak 07.15

Ark 612

 

Jakttid for elg og rådyr.

 Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Fjellstyret fremmet forslag til følgende vedtak:

Jakttid for elg i perioden 25.09. - 31.10. uten pause.

Jakttid for rådyrbukk i perioden 10.08. - 24.09.

Jakttid for ordinær rådyrjakt i perioden 10.10.- 16.10. Deretter 01.11. - 23.12.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Jakttid for elg i perioden 25.09. - 31.10. uten pause.

Jakttid for rådyrbukk i perioden 10.08. - 24.09.

Jakttid for ordinær rådyrjakt i perioden 10.10.- 16.10. Deretter 01.11. - 23.12.

 

 

Sak 08.15

Ark 322

 

Bordsak: Lokal forskrift for båndtvang i Os kommune, høring.

 Saken ble framlagt uten forslag til høringsuttalelse. Fjellstyret fremmet forslag til følgende høringsuttalelse:

Os fjellstyre slutter seg til forslaget fra Os kommune vedr båndtvangsbestemmelser.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak vedtatt med 4 stemmer for og 1 imot. Heidi Lundstedt ønsker å opprettholde dagens båndtvangsbestemmelse fra 01.04. til 20.08. og ikke fra 01.04. til 15.10. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

 Fjellstyrets høringsuttalelse:  

Os fjellstyre slutter seg til forslaget fra Os kommune vedr båndtvangsbestemmelser.

 

 

Sak 09.15

Ark 652

 

Bordsak: Kjøp av settefisk, 1-somrig røe

 Fjellstyrets enstemmige vedtak:

Vi øker antallet noe i forhold til budsjettet til å kjøpe 1000stk. 1- somrig røe.

 

 

Sak 10.15

Ark 612

 

Bordsak: Forespørsel fra Vestsida jaktlag om en grensejustering mot Småmyrhaugans jaktfelt.

 Fjellstyrets enstemmige vedtak:

Os fjellstyre godtar en frivillig mindre grensejustering mellom 2 jaktfelt.

 

 

Sak 11.15

Ark 612

 

Bordsak: Minste antall jegere pr. elgjaktlag på Os fjellstyres område.

 Fjellstyrets enstemmige vedtak:

Med bakgrunn i «Generelle bestemmelser for elg-og hjortejakt på statsalmenning» setter Os fjellstyre minste antall jegere pr. jaktlag til 4 jegere med våpen, uavhengig av tildelt kvote på feltet.

Dette vedtaket opphever eventuelle tidligere vedtak om minste antall jegere pr. jaktlag.

 

Referatsaker:

 1. Åpent møte om elg- og rådyrjakt 22.03.2015. i Tufsingdalen samfunnshus samlet 20 deltagere. Det kom mange innspill til fjellstyret. Eget referat fra møtet blir lagt ut på hjemmesida vår.
 2. Vi har mottatt rapport fra TU-NA jeger- og fiskeforening fra prøvefiske 15-18.08.2014.

 

 

Orientering:

 Os fjellstyre oppretter en Facebookside med Heidi Lunstedt som administrator.

Vi tror det kan være positivt.

 

 

Neste fjellstyremøte bestemmes til onsdag 27.05.2015, kveldsmøte.

 

Møtet slutt.

 

Erik Jachwitz       Arne Grue      Mette Femundshytten    Heidi Lunstedt

 

Lars Erik Midtdal / ref.

Åpent møte om elg- og rådyrforvaltning i Tufsingdalen

Åpent møte om forvaltningen av elg og rådyr i Tufsingdalen.

Dato: 22.mars 2015

Sted: Samfunnshuset i Tufsingdalen

Møteleder: Lars Erik Midtdal

Referent: Heidi Lundstedt

Det møtte 20 personer i tillegg til representanter i fra Os Fjellstyre.

Oppsummering elgjakt siste 4-års periode:

I 2013 ble det felt 11 voksne elgkoller. Fjellstyret vedtok i 2014 å senke vekten til 160 kg, noe som resulterte i at det kun ble felt 1 voksen ku i fjor.

I 2014 var gjennomsnittvekten på ungkoller 111 kg, okse 1 år 135 – 136 kg, og kalver over 60 kg. Gjennomsnittvekten på ungkoller i 2013 var på 119 kg, mens voksne koller hadde en gjennomsnittvekt i 2013 på 167,8 kg.

Statistikk for «sett ku pr okse» viser 1,9 i 2007, 1,28 i 2010 og 1,36 i 2014. Norm = 1,8.

60% hunndyr / 40% hanndyr i perioden 2007 – 2014. Dette er en kjønnsfordeling, og sier ingenting om antall dyr.

Generelt er elgstammen nedadgående.

Antall jaktdager pr felte elg har økt fra 16,3 dager i 2008, og til 28,5 dager i 2014.

I 2014 var den totale kvoten i Tufsingdalen på 37 dyr. Statskog ønsker en fellingsprosent på 75. Om tallet er nærmere 100%, så viser det at det er for mange dyr i forhold til tildelt kvote.

Kommunen ønsker at tildelingen av tilleggsdyr skal gå ned. De ønsker at det er tildelt kvote pr jaktlag som skal følges.

Fjellstyrets innspill til debatten:

Skal vi endre avskytingmodellen?

Skal vi rullere kvoten på koller mellom jaktlagene, for å stabilisere elgstammen?

Skal vi senke kilogrensen for koller? Engerdal Fjellstyre praktiserer vektgrense på 130 kg.

Det vil i praksis si at det må skytes ungdyr.

Sagt i debatten:

Historisk sett veldig mange koller som ble felt i 2013. Negativt å endre avskytingmodellen.

Elgstammen må ikke lenger ned, men vi må stabilisere den.

Om vektgrensen reduseres ytterligere, da blir det færre dyr å skyte på.

Hvis målet er å spare voksne koller, så må vektgrensen ned.

Kollekvota må ned.

Fallvilt bør inngå som tilleggsdyr.

Forvaltningen av elgstammen bør sees i sammenheng med statestikkdata om tilveksten.

Hvert jaktlag bør få kvote på et voksent dyr av hvert kjønn.

Antall jaktdager påvirker «sett elg skjemaet».

«Sett elg» situasjonen må sees i sammenheng gjennom flere år.

Vi ønsker å opprettholde tildeling av tilleggsdyr, som et ledd i den lokale forvaltningen.

Anbefalt forvaltningsplan fra «Elgregionen» sier en avskyting på 15% voksne koller og 20% voksne okser.

Reduksjon av voksne dyr må fordeles over de 4 årene kontrakten gjelder for.

Usikkert hvilken effekt vinterjakta i Tolga vil si for elgstammen i Tufsingdalen.

Oppsummering og innspill til tiltak:

Jaktlagene ønsker å videreføre avskytingmodell 2 ( 20% voksne okser, 15% voksne koller og 65% kalver/ungdyr).

Det er bedre å sette ned vektgrensen på koller til 150 kg, enn å rullere en kukvote mellom lagene.

Lagene ønsker en total kvote, inkludert tilleggsdyr, på maks 30 dyr for jaktåret 2015.

Fordelingen av kvote må sees i sammenheng med størrelsen på arealet som lagene disponerer.

Selve kvoten fordeles på et senere møte.

Jakttider for elg og rådyr:

Fjellstyrets innspill til debatten:

Skal det fortsatt være pause i elgjakta?

Skal elgjakta vare ut oktober?

Viktig å huske at Os Fjellstyre også må ta hensyn til andre jegergrupper.

Samjakt elg / rådyr fra 2.oktober?

Sagt i debatten:

Ønsker sammenhengende jakt fra 25.september og ut oktober, uten pauseavbrekk.

Ikke ønskelig med jakt i november pga reinsdyr i terrenget.

Ingen konflikter med fuglejegere. Utfordringen er sikkerheten rundt riflejakt på rådyr.

Ønsker pause i jakta, da laget er avhengig av utenbygdsjegere som må ta seg fri fra arbeid.

Oppsummert / innspill til Os Fjellstyre:

Kompromissforslag; Sammenhengende elgjakt fra 25.september og ut oktober. Fra 2.oktober blir det samjakt med rådyrjegere og andre småviltjegere. NB! Varsling viktig ved rådyrjakt.

Rådyrjakta:

Fjellstyret har åpnet for bukkejakt.

Det selges kort for inntil 5 bukker.

Av den totale rådyrkvoten på 20 (tildelt av Os kommune), ble det i 2014 felt 17 dyr i Tufsingdalen.

Rådyrkort selges til jaktlag.

Alle jaktlag som ønsker rådyrkort får dette, men jakta stoppes automatisk når kvota er felt.

Engerdal Fjellstyre selger rådyrkort til enkeltpersoner. Bør Os Fjellstyre åpne for det samme?

Sagt i debatten:

Rådyrstammen er sårbar for harde vintre og gaupe. Viktig å operere med kvote.

Rådyrjakta skjer med rifle. Samjakt med elgjakt kan være en risiko med tanke på sikkerhet.

Ikke alle jaktlagene på rådyr tar kontakt med jaktleder for elgvaldene, før de går ut og jakter.

Av hensyn til sikkerhet og kontroll, bør man praktisere videre ordningen med jaktlag på rådyr.

Oppsummering:

Det er greit å videreføre dagens praksis vedrørende rådyrjakta, men rutinene for varsling må innskjerpes ved samjakt på rådyr og elg.

Elgfòring:

Fjellstyrets innspill til debatten:

Fòringen foregår på Røstvollen. Er dette for nære riksveien?

Det er hittil i år blitt fòret med 104 rundballer, samt furutopper.

«Elgregionen» dekker kostnadene ved fòringen.

Skal vi fortsette med fòringen?

Skal vi begrense fòringen?

Er det uheldig for vår egen forvaltning at elgen trekker ut av sin ordinære biotop for å spise rundballer?

Bidrar vår fòring til at trekkelgen får bedre kondisjon og flere kalver?

Sagt i debatten:

Fòringen har tatt helt av på etterjulsvinteren.

Elgfòring er et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Vår fòring foregår for nære hovedveien.

I Tufsingdalen startet fòringen i forbindelse med et «merkeprosjekt på elg».

Fjellstyret bør innhente talldata og sjekke antall elgpåkjørsler i området som fòringen har pågått, og sammenligne med årene før fòringen startet.

Fòring utover våren kan stimulere til at flere ungdyr blir værende.

Fòring er et tiltak for å spare skog sør i fylket.

Senere fòring vil sinke elgtrekket.

Elgen blir urolig når det ikke er mat på fòringsplassen. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner.

Fòringen bør intensiveres i de områdene der elgen trekker fra.

Oppsummering:

Fòringen bør fortsette av trafikksikkerhetsårsaker, men Os Fjellstyre bør se på muligheten av å flytte fòringsplassen lenger unna hovedveien. Dette vil også spare veien til Røstvollen. Forslag til ny fòringsplass: Vest for avkjørselen til Jonasvollen, og lengre unna hovedveien enn i dag.

Priser elgjakt:

Os Fjellstyre har ikke lagt opp til en prisøkning på elgkjøttet i 2015. Kiloprisen foreslås uendret pålydende kr 60,- + fellingsavgiften. OK.

Tiltak ved feilfelling:

Innspill: Økonomisk straff ved feilfelling: Hele dyret kr 60,- pr kg + kr 200,- pr kg overvekt.

Bytteordningen og «inndragning året etter» bortfaller, da dette i praksis kan være vanskelig å administrere i forhold til 4-års kontrakter.

Særlig grov feilfelling kan føre til ytterligere reaksjonsformer.

Nye 4-års kontrakter fra og med jakta 2015.

Alle jaktlagene må søke. Dette gjøres via www.inatur.no, og i tidsrommet 1. - 30.april 2015.

Eventuelt:

Ettersøk: Det kommer nye regler for ettersøk. Antakelig bare et tidsspørsmål når også hundeførere må godkjennes, og ikke «bare» hunden. Det finnes tilbud om slike kurs i dag. Forslag om at ledere for de ulike lagene går dette kurset, og dermed er «føre var». Følges opp videre av jaktlagene.

Elgmerking: Det har tidligere foregått et merkeprosjekt, men dette er avsluttet. Det ligger ikke an til videreføring av dette, grunnet kostnader og resursbruk.

Ku med 1 kalv. Presisering av gjeldende regelverk fra 2011: Kalven skal spares i de tilfellene der kua kun har èn (1) kalv, inntil alle voksne koller på valdets kvote er fellt.

Telling av elg. Veldig positivt med bruk av fly. Dette må gjøres over èn dag, i samarbeid med lokalkjente, og gjerne med bruk av bakkemannskap samtidig. Fjellstyret tar med seg dette innspillet.

Kart. Grensene på de kartene som ligger ute på www.inatur.no må revideres. Følges opp av Fjellstyret i samarbeid med jaktlagene.

Grenser. I løpet av sommeren 2015 bør grensene gås opp og markeres tydelig med rødt eller gult merke på trærne, der grensene ikke følger naturlige formasjoner i terrenget. Følges opp av Fjellstyret i samarbeid med jaktlagene.

Tufsingdalen, 24.mars 2015

Heidi Lundstedt

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 12. 02.2015.

 

Hele fjellstyret møtte.

 

Orienteringssak:

 • Utlysning av elgjaktfelt.

  Fra 2015 er det nye 4-års kontrakter på elgjakta. De enkelte felta ligger ute på Inatur.

  Søknadsperioden er 01.04.15. - 30.04.15. Trekkinga foregår på Inatur.

 

 

Sak 01.15

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 11.12.2014.

 

Innkalling samt møtereferat fra møte den 11 desember 2014 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 02.15

Ark 137

 

Økonomisk støtte TU-NA

 

Bakgrunn:

TU-NA jeger-og fiskeforening har de siste 3 åra tatt vassprøver på Os fjellstyres område. Sommeren 2014 ble det også foretatt noe prøvefiske på Bakkfjellet.

 

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre bevilger kr.15.000.- som tilskudd til TU-NA for arbeidet de har utført i årene 2012, 2013 og 2014.

 

 

Sak 03.15

Ark 643

 

Næringsfiske av sik på Os fjellstyres område.

 

Bakgrunn:

Kl.12.00. Møte med styremedlem Johan Hallstein Elgåen i Femundfisk og daglig leder i Engerdal fjellstyre Ole Opseth.

Leder Erik Jachwitz redegjorde for grunnen til møtet. Se Sak 19.14.

Johan Hallstein Elgåen orienterte om drifta ved Femundfisk.

 

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre godtar et næringsfiske etter sik fra Femundfisk utenfor en grense i rett linje fra Kornesset til Jotbua.

Ved mislighold vil vi vurdere vedtaket på nytt.

 

 

 

 

 

Møtet slutt.

 

Erik Jachwitz           Arne Grue             Heidi Lundstedt              Mette Femundshytten

 

Lars Erik Midtdal / ref.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Ole O. | Svar 15.06.2015 17.41

Hei.
Nå ligger protokollen fra fjellstyremøte i mai ute under "Møtereferat 2015".

Ole O | Svar 05.05.2015 15.57

Hei.
Nå ligger protokollen fra siste fjellstyremøte ute på vår hjemmeside under "Møtereferat 2015".

Ole O. | Svar 16.02.2015 15.27

Hei.
Nå ligger møteprotokoll fra møtet den 12 februar klar under "Møtereferat 2015".

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden