Møtereferater 2017

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 15. mars 2017.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Erik Jachwitz, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 01.17

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 21.04. 2016.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 02.11.16 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 02.17

Ark 622

 

Søknad om dekning av kostnader til elgforing – Arne Elgaaen

Fjellstyrets enstemmige vedtak er som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Fjellstyre går inn for å dekke kostnadene med kr. 5000,-.

 

 

Sak 03.17

Ark 622

 

Skuddpremie smårovvilt

Fjellstyrets enstemmige vedtak er som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre går inn for nye skuddpremier på smårovvilt med følgende priser:

Rev

500

Mår

500

Mink

400

Røyskatt

200

Ravn

200

Kråke

100

Skjære

100

Grevling

300

Måke

200

 Prisene gjelder for jaktåret 2016/2017.

 

Sak 04.17

Ark 137

 

Søknad om økonomisk støtte – Os Røde kors hjelpekorps

Fjellstyrets vedtak:

Fjellstyre støtter Os Rødekors Hjelpekorps med kr 2000,00.

 

Sak 05.17

Ark 137

 

Søknad om økonomisk støtte – TUNA (vannprøvetaking)

Fjellstyrets vedtak:

Vi imøteser saken med en godtgjørelse til TUNA på kr. 6000,00.

 

Sak 06.17

Ark 137

 

Søknad om økonomisk støtte – TUNA (innkjøp av båt)

Fjellstyrets vedtak:

Vi ser positivt på saken og avventer til de kommer med pristilbud på et rimelig alternativ.

 

 Drøftingssak:

 • Avtale om nødbeite på Os Fjellstyres grunn av Femund Sitje.
  • Vi opprettholder vårt krav om 30 øre pr dag pr rein. Antall dyr er redusert fra 3500-til 3400.

 

 -----------------------------------------

 

Møtet slutt.

 

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Erik Jachwitz        Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 


 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 28.04.2017.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Erik Jachwitz, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 07.17

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 15.03. 2017.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 15.03.2017 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 08.17

Ark 123

 

Godkjenning av årsmelding for 2016

 Forslag til vedtak:

Os Fjellstyre godkjenner framlagt forslag til årsmelding for virksomhetsåret 2016.

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os Fjellstyre godkjenner framlagt forslag til årsmelding for virksomhetsåret 2016.

 

 

Sak 09.17

Ark 123

 

Godkjenning av regnskap for 2016

 Forslag til vedtak:

Os fjellstyre godkjenner framlagt regnskap for virksomhetsåret 2016.

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre godkjenner framlagt regnskap for virksomhetsåret 2016.

 

Sak 10.17

Ark 613

 

Opplegg for rypejakta 2017

 Fjellstyrets vedtak (enstemmig):

Ut fra tellinger går vi inn for å selge 120 kort fordelt på de to første periodene. Som tidligere vil bare 2/3 av beløpet betales tilbake ved eventuelt avlyst jakt.

 

 

Sak 11.17

Ark 612

 

Opplegg for elg- og rådyrjakta 2017

Fjellstyrets vedtak (enstemmig):

 1. Elgjakt og småviltjakt blir fra 250917-031017. Pause 041017-101017. Etter dette fellesjakt for elg, småvilt og fugl.
 2. Rådyrjakta blir 011117-231217. Vi går inn for å selge inntil 5 enkeltkort a kr. 150,00. Ellers som før.

 

------------------------------------

 

Orienterings- og drøftingssaker:

 

1.Plagsomme elger for bruk sør i Tufsingdalen. Os Fjellstyre søker om ekstra kvote på elg på grunn av slutt på elgforing. dette gjelder inntil 10 valgfrie dyr.

2.Utvisning av tilleggsjord, befaring 150617 kl 10.00. Møte på Fjellstyrekontoret etterpå.

3.Hendvendelse fra Magna Holden om avtale om forsatt makeskifte av våre teiger ved Siksjølia og i Litjkorsjølia og hennes nord for Langtjernbekken. Lars Erik Midtdal tar kontakt om dette.

-----------------------------------------

Møtet slutt.

 

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Erik Jachwitz  Mariann S. Holøien          Gunn Tengesdal

 


 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 29.08.2017.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 Erik Jachwits meldte forfall og Thomas Engåvoll møtte i hans sted.

 

Sak 12.17

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 28.04. 2017.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 28.04.2017 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 13.17

Ark 613

 

Takseringsresultat og konsekvenser for rype- og skogsfugljakta 2017

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

 

Ut fra takseringsresultatet ser bestanden ut til å være ganske lik fjordåret. Vi holder fast på antall solgte kort, ca 60 pr. periode. Hvis det viser seg å være mye fugl, kan det bli aktuelt med helgekort senere.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Ut fra takseringsresultatet ser bestanden ut til å være ganske lik fjordåret. Vi holder fast på antall solgte kort, ca 60 pr. periode. Hvis det viser seg å være mye fugl, kan det bli aktuelt med helgekort senere.

 

------------------------------------

 
 

Orienterings- og drøftingssaker:

 

 1. Høringsuttalelse til Os kommune ved utvisning av dyrkningsjord til Tobias Hodøl.
  1. ikke fare  i forbindelse med trekkveier for hjortevilt, da det er åpent mellom stykkene og i overkant og ned mot elva.
  2. Det kan bli aktuelt for Fjellstyre med en avtale vedrørende bruk av Flendalsveien.
  3. Fire fra Fjellstyre deltok på et åpent møte i samfunnshuset, som ordføreren innviterte til. Der status sperregjerde, status prosjekt "framtidsrettet reindrift osv" og dom fra Lagmannsretten vedrørende ulovlig reinbeite var på programmet.

 

-----------------------------------------

 

Møtet slutt.

 

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Thomas Engåvoll  Mariann S. Holøien   Gunn Tengesdal

 

 


 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 13.11.2017.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Tomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 14.17

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 29.08. 2017.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 29.08.2017 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 15.17

Ark 352.1/141.1

 

Avtale med Bakkveien veianlegg om fordeling av inntekter Grådalsveien.

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

 Fjellstyre ved leder lager forslag til avtale.  Os Fjellstyre overfører til Bakkveianlegget, 15 % avforegående års bompengeinntekter til Grådalsveien innen utgangen av Mars. Ved større utbedringer kan Bakkveianlegget søke Os Fjellstyre om midler. Første utbetaling gjøres for bompenger 2016. Avtalen gjelder til en av partene ønsker reforhandling.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Fjellstyre ved leder lager forslag til avtale.  Os Fjellstyre overfører til Bakkveianlegget, 15 % avforegående års bompengeinntekter til Grådalsveien innen utgangen av Mars. Ved større utbedringer kan Bakkveianlegget søke Os Fjellstyre om midler. Første utbetaling gjøres for bompenger 2016. Avtalen gjelder til en av partene ønsker reforhandling.

 

 

Sak 16.17

Ark 137

 

Søknad om bidrag- Julemessa 2017.

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

                        Fjellstyre støtter Julemessekomiteen med  kr 5000,00.       

Fjellstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtat. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

            Fjellstyre støtter Julemessekomiteen med  kr 5000,00.       

 

 

Sak 17.17

Ark 335.3

 

Utdeling av inntekter fra beiting i Sålekinnaområde.

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Inntektene i forbindelse med Reinbeiting i Sålekinnområde fordeles likt mellom Tufsingdal Samfunnshus, Tufsingdal Kirke og Tufsingdal Idretslag. Idretslaget hadde noe merarbeid pga ødelagte skispor. Det utbetales 14200.00. til hver.

 

 Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Inntektene i forbindelse med Reinbeiting i Sålekinnområde fordeles likt mellom Tufsingdal Samfunnshus, Tufsingdal Kirke og Tufsingdal Idretslag. Idretslaget hadde noe merarbeid pga ødelagte skispor. Det utbetales 14200.00. til hver.

 

 

Sak 18.17

Ark 035

 

Justering av utleiepris for Kløvstenbua

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Vi opprettholder utleiepris på Bua med kr 350,00 pr døgn. Vi reduserer båtutleie med motor til kr 200,00 pr døgn. Fra 01.01.18.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Vi opprettholder utleiepris på Bua med kr 350,00 pr døgn. Vi reduserer båtutleie med motor til kr 200,00 pr døgn. Fra 01.01.18.

 

 

Sak 19.17

Ark 111

 

Budsjett 2018.

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

            Vi godkjenner det framlagte budsjettet uten justeringer.

Fjellstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtat. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Vi godkjenner det framlagte budsjettet uten justeringer.

 

 

Sak 20.17

Ark 335.3

 

Søknad om beite – Vidar Trøen.

 Forslag til vedtak:

Etter Fjellovens §15 gir Os fjellstyre Vidar Trøen rett til å bruke sauebeite i statsallmenningen. Det inngås en egen avtale om dette innen sauene slippes på utmarksbeite i 2018. 

Forslag til vedtak enstemmig godkjent. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Etter Fjellovens §15 gir Os fjellstyre Vidar Trøen rett til å bruke sauebeite i statsallmenningen. Det inngås en egen avtale om dette innen sauene slippes på utmarksbeite i 2018. 

 

 

Orienterings- og drøftingssaker:

-          Evaluering rypejakt. foreløpige tall viser 110 kort de to første ukene. 3. uke ca 30 kort og deretter noe mindre. Har vært baglimit på 1 fugl pr jeger/dag. En del mer fugl sett i første perioden. Vi vil undersøke litt om vi kan selge døgnkort etter 01.10 på I Natur. Tomas E kontakter Engerdal om hvordan de gjennomfører kortsalg. Om oppsynet ønsker å delta på Jaktkortutdeling, kan han det, men kan ikke få annen godtgjørelse enn øvrig Fjellstyremedlemmer.

-          Elgjakta 2017. Av 36 utdelte dyr, mangler 6 som ikke er skutt. Av 5 tilleggsdyr er 1 skutt.

-          Rådyrjakt. Det ble felt 3 bukker av 5 stykker. Ordinær jakt så langt, 4 dyr.

 

 -----------------------------------------

 

Møtet slutt.

 

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Tomas Engåvoll    Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 


 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 05.12.2017.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Lars E. Midtdal, Mariann Søndmør Holøien, Torvid Leistad (vara) og Astrid Nyvoll (vara)

 

Sak 21.17

Ark

 

Ulovlig beite på statsallmenningen i Os.

 Fjellstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:                     

Sammen med Tufsingdal Vestre Grunneierlag krever vi at den ulovlige reinbeitinga  opphører umiddelbart. All rein fjernes fra våre områder innen 14.12.17. Det er oppservert ulovlig beiting siden midten av november.

 

 

Sak 22.17

Ark

 

Vedr. deltagelse i prosjekt «Framtidsrettet jordbruksdrift og reindrift» - Os Kommune

 Fjellstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Fjellstyret vedtar å delta i prosjektet. Vi stiller oss positive til deltakelse i prosjekt, men kan ikke stille oss bak alle punktene, slik de er formulert i forslaget.

-----------------------------------------

 

Møtet slutt.

 

 

Lars E. Midtdal          Mariann S. Holøien    Torvid Leistad            Astrid Nyvoll

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden