Årsmelding 2016

Årsmelding 2015 for Os fjellstyre

Årsmelding 2015

ÅRSMELDING FOR OS FJELLSTYRE 2015

 

Os fjellstyre har hatt denne sammensetningen i 2015:

 

Leder:             Erik Jachwitz                                             Varamedlem:

 

Nestleder:       Arne Grue                                                   Torvid Leistad

 

Kasserer:        Mette Femundshytten                                 Esten Håsether

 

Sekretær:        Lars Erik Midtdal                                       Halvor Siksjø

 

Styremedlem: Heidi Lundstedt                                          Oddveig S. Broen

 

 

VIRKSOMHET:

 

Det er avholdt 5 fjellstyremøter og behandlet 24 saker.

 

På fjellstyremøte 12.02.15. møtte Johan Hallstein Elgåen fra Femundfisk og Ole Opseth, daglig leder Engerdal fjellstyre. Bakgrunnen for møtet var klager på at Femundfisk sommeren -14 hadde hatt garnlenker som stengte for aure som skulle opp Tufsinga. Det ble enighet om en «fiskerigrense» for Femundfisk som går fra Kornesset til Jotbua som en prøveordning.

 

Den 22.03.15. hadde vi åpent møte om elg- og rådyrforvaltning med 20 deltagere og 3 fra fjellstyret.

 

Den 04.12.15. var det åpent møte med oppsummering av fjellstyrets virksomhet 2015

med bra oppmøte.

 

På fagsamling og årsmøte i Sør-Trøndelag/Hedmark fjellstyresammenslutning 18. og 19. mars deltok 3 fra fjellstyret første dag og 4 andre dag.

 

Vekstra Os regnskap fører regnskapet for oss og revisjonen blir utført av Revisjon Fjell IKS ved Svein M. Evavold.

 

For møtereferater og annet av interesse se vår hjemmeside www.os-fjellstyre.net

 

ARBEIDSOPPGAVER:

 

Vi har videreført tjenestekjøpsavtalen med Engerdal fjellstyre som ble inngått i juni -14.  Avtalen omfatter oppsynstjeneste, forefallende oppgaver for fjellstyret og noe saksutredning. Det er stort sett Arne Elgaaen som har vært oppsyn.

Ordningen har fungert bra for et lite fjellstyre som vårt, som med det slipper å ansette noen i en veldig liten stilling.

Torger Tengesdal har stått for veiing/kontroll av elg.

Annet arbeid for fjellstyret har styremedlemmene tatt seg av.

Os fjellstyre kopierer gratis for lag og foreninger i bygda.

 

Samarbeidet med Tu-Na jeger og fisk er videreført, de setter ut røe der det er behov og tar vannprøver. De foretok også prøvefiske på Bakkfjellet i -14.

1-somrig røe har vi de siste åra kjøpt fra anlegget på Snerta.

Våren -15 ble det satt ut 1000 stk. 1-somrig røe fordelt slik: 200 i Midtre Gruvtjønna, 400 i Indre Gruvtjønna og 400 i Litj-tjønna (sørvest for Indre Gruvtjønna).

Med bakgrunn i prøvefisket ble det ikke satt ut noe på Bakkfjellet.

 

Dividende etter konkursen til Tufsingdal Fisk ble omsider klar i april etter konkursen i -14.  Firmaet Sæter & Sønner ble eier av Fiskeanlegget etter å ha hatt det høyeste budet på kr 330.000,-

Os fjellstyre mottok et dividende på kr 124.038,50 etter konkursen.

Straffesaken mot tidligere leder i Os fjellstyre for at han i 2011 overførte kr. 264.000,- til Tufsingdal Fisk uten styrevedtak i fjellstyret, gikk i Sør-Østerdal tingrett i mai -14.  Her ble han dømt til å tilbakebetale kr 264.000,- pluss strafferenter for sein betaling. Han anket denne dommen videre til lagmannsrett og denne kom opp i Hamar tinghus 6-7. januar -15. Som i tingretten var Erik Jachwitz  og Mette Femundshytten innkalt som vitner. Tidligere leder ble også her dømt, en dom han innen fristen anket til høyesterett. Anken ble avvist.

Os fjellstyre har mottatt erstatning pluss strafferenter men med fradrag av dividende av beløpet etter konkursen i Tufsingdal Fisk.

 

Etter kontakt mellom veistyret i Grådalen og Os fjellstyre ble det besluttet å øke bomsatsene for Flendalsveien noe. Os kommune har godkjent de nye takstene. Vår andel av inntekta på Flendalsveien har ligget på ca. kr. 30.000,- de 2 siste åra.

 

JAKT OG FISKE

 

Med unntak av Hans Ole Sæters eiendom forvaltes all jakt og fiske under ett i Tufsingdalen. Os fjellstyre leier også inn den delen av allmenningen i Engerdal som ligger på vestsiden av Femunden i forbindelse med elgjakta. Det er også en samarbeidsavtale med Engerdal når det gjelder sportsfiske i vatna på Bufjellet.

 

Fra og med 2015 var det tid for nye 4-årskontrakter på elgjakta i Tufsingdalen med utlysning på Inatur der også trekningen foregår, og det var mange søkere.

Alle 5 felt for innenbygds ble tildelt de samme laga som har jaktet der før. 1 felt er tildelt utenbygds.

Tufsingdalen viltstellområde er medlem i Nord-Østerdal-Røros elgregion.

Kommunen tildeler elgkvote etter tilråding fra elgregionen og den var uendret fra i fjor, 37 dyr.  30 dyr ble tildelt som grunnkvote og 7 beholdt som tilleggsdyr.

Det ble felt 26 elger, som fordeler seg på 17 hanndyr 1,5 år og eldre og 8 hunndyr, 1,5 år og eldre. Kun 1 årskalv (hann) ble felt. 1 lag søkte og ble tildelt tilleggsdyr, men det ble ikke felt. Dette ga en fellingsprosent på 70.

Det ble noe større inntekt på elgjakta mot forrige år.

 

Rådyrkvoten har de siste åra ligget på 20 dyr. Vi utvida bukkejakta fra 10.08. til 24.09. i år. Det ble solgt 7 kort og felt 3 bukker av ei kvote på 5. På den ordinære rådyrjakta ble det solgt 9 kort og  felt 12 rådyr; 3 voksne hanndyr, 7 voksne hunndyr og 2 bukkekjellinger.

 

Beverkvoten har ligget på 5 dyr i flere år. Sesongen  14-15  ble det felt 2 bever, det er mindre interesse for denne jakta enn tidligere.

 

Det ble vedtatt å selge 100 kort i 1.periode og 60 i 2. periode av rypejakta. Da talla fra rypetellingene forelå viste det en veldig lav kyllingproduksjon. Fjellstyret besluttet derfor å frede rype og skogsfugl for hele sesongen og refundere jaktkorta. Dette betydde en vesentlig inntektssvikt for fjellstyret med en inntekt på jaktkort på kr. 5.850,-  mot   kr. 171.320,- i 2014.

 

Salg av fiskekort gikk ned fra 391 solgte i -14 til 233 i -15.

 

DIVERSE

 

Som tidligere år har Romerike fuglehundklubb og Hedmark-Oppland fuglehundklubb  

leid prøveterreng av oss til sine vinterprøver.

 

Av skuddpremier er følgende utbetalt for: 13 rev,  2 mår,  1 mink,  5 kråke og  25 skjærer.

Vinner av predatorkonkuransen ble Geir Lunde.

 

Utleien av bua ved Kløvsten er stabil og ga siste år ei inntekt på kr. 20.190,-

 

Os fjellstyre er å finne på internett ved å gå inn på www.os-fjellstyre.net. Her vil dere finne møtereferater, årsmeldinger og regnskap, samt annen informasjon. Vi har salgsider på Inatur hvor utleiebua ved Kløvsten bestilles, og hvor det kan kjøpes fiskekort.

 

ØKONOMI

 

Økonomien fremgår av vedlagte regnskap, balanse og noter. Årets resultat ble et overskudd på kr 215.993, men i dette ligger erstatningssummen etter straffesaken og konkursen i Tufsingdal Fisk.

Ser en bort fra dette hadde vi en reduksjon av salgsinntekter på kr 145.799,- som idet vesentlige skyldes at det ikke ble rypejakt.

Driftskostnadene ble redusert med kr 77.272,-

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden