Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 for Os fjellstyre

Årsmelding 2014

ÅRSMELDING FOR OS FJELLSTYRE 2014

Os fjellstyre har hatt følgende sammensetning 2014:

 

Leder:              Erik Jachwitz                                  Varamedlem:    Torvid Leistad

Nestleder:       Arne Grue                                               ”               Esten Håsether  

Kasserer:         Mette Femundshytten                             ”              Halvor Siksjø         

Sekretær:         Lars Erik Midtdal                                   ”                                          Styremedlem: Heidi Lundstedt                                      ”               Oddveig S. Broen

VIRKSOMHET:

Det er blitt avholdt 5 fjellstyremøter og behandlet 24 saker. På et av møtene deltok Ole Opseth, daglig leder i Engerdal fjellstyre. 21. november hadde vi et åpent møte med god deltagelse. Slike møter mener vi er nyttige for å utveksle innspill og for fjellstyrets videre arbeid. 25. november ble det holdt et møte for fiskekortselgerne.

Vekstra Os regnskap fører regnskapet for oss og revisjonen blir utført av Revisjon Fjell IKS ved Svein M. Evavold.

Sør- Trøndelag/Hedmark fjellstyresammenslutning arrangerer hvert år fagsamling og årsmøte. Det ble avholdt på Røros 24. og 25. mars hvor noen av oss deltok begge dager.

OPPSYNSVIRKSOMHET/ARBEIDSOPPGAVER:

Frem til og med mai måned leide vi inn Arne Elgaaen på timebasis. Han har i hovedsak kontrollert fiskere og ført tilsyn i statsallmenningen. Fra juni måned har vi inngått en tjenestekjøpsavtale med Engerdal fjellstyre. Det fungerer da slik at vi bestiller ønsket antall timer pr måned til å utføre oppsynsarbeid og enkelte andre arbeidsoppdrag. De bistår oss også med noe saksbehandling. Per Inge Nyvoll har blitt innleid til noen scooteroppdrag. Torger Tengesdal har blitt innleid til kontroll/veiing av elg. Andre arbeidsoppgaver som til en hver tid må gjøres, blir utført av fjellstyremedlemmene.

Den nye brua over Flena ble ferdigstilt i 2014.

Det er blitt satt ut 3000 stk 1-årig røye som ca fordeler slik: På Bakkfjellet, 500 stk i Øvre Rotjern, 500 stk i Nedre Rotjern, 500 stk i Litjkrabbtjern. I Litjnørdalen, 800 stk Indre Gruvtjern, 350 stk i Smejotjønna og 350 stk i Langtjønna innenfor Nøra. Det er TUNA som har utført dette arbeidet. De har også tatt vannprøver.

Det er jobbet videre med avviklingen av Tufsingdal fisk BA. Arne Grue og Mette Femundshytten deltok på skiftesamling på Tynset 4. mars. Det ble senere holdt en budrunde som ble avsluttet med høyeste bud på kr 330000,-. Tufsingdal fisk BA  ble solgt til Sæter og sønner AS. Advokat Nesseth har bistått oss noe i dette arbeidet. Saken er ved årskiftet ennå ikke avsluttet.

26. og 27. mai ble det ført straffesak mot Per Jarle Sæter i Sør-Østerdal tingrett. Erik Jachwitz og Mette Femundshytten var innkalt som vitner. Per Jarle Sæter ble dømt, men han anket saken inn for lagmannsretten (saken kom opp igjen i januar 2015). Det er naturlig nok blitt brukt noe tid til forberedelser i disse sakene.

BU VED KLØVSTEN

Utleien av bua holder seg stabilt med 59 døgn dette året mot 60 i 2013. Vi vedtok ved forrige årsskifte å øke prisen til kr 350,- pr døgn. Det medfører da en økning i utleieinntektene. Det er blitt kjøpt inn utemøbler ved bua dette året.

JAKT OG FISKE

Med unntak av Hans Ole Sæter sin eiendom, så forvaltes all jakt og fiske under ett i Tufsingdalen. Os fjellstyre leier også inn den delen av allmenningen i Engerdal som ligger på vestsiden av Femunden i forbindelse med elgjakta. Det er også en samarbeidsavtale med Engerdal når det gjelder sportsfiske i vannene på Bufjellet.

Det kan jaktes elg på 6 felt i området vårt. Et av feltene er åpent for utenbygds. De øvrige feltene er forbeholdt innenbygds jaktlag. Tildelingen skjer hvert 4. år ved søknad til INATUR. Der foretas også trekningen av utenbygdsfeltet. Tufsingdal viltstellområde er medlem av Nord-Østerdal elgregion med Lars Erik Midtdal som vår representant der. Viltnemda (formannskapet) fastsetter kvoter etter tilrådning fra elgregionen. I 2014 ble vi tildelt totalt 37 dyr. 33 elg ble tildelt i første omgang, med da 4 elg som tilleggsdyr som det er mulighet for å søke på for hvert lag. Ingen jaktlag valgte å søke om tilleggsdyr i 2014. Det ble felt 24 elg, som fordeler seg på 14 hanndyr, 1,5 år og eldre og 6  hunndyr, 1,5 år og eldre og 4 årskalver hvor det var 2 av hvert kjønn. Dette ga en fellingsprosent på 65.

Som tidligere år var rådyrkvoten på 20 dyr. Vi valgte å ha bukkejakt på 5 dyr i tidsrommet 10.08- 09.09. Det ble solgt 9 kort og alle bukkene ble felt. I den ordinære rådyrjakta var det 9 lag med til sammen 34 jegere som søkte og fikk tildelt kort. 12 dyr ble felt, hvor 10 av disse var kalver og 2 var voksne dyr.

Når det gjelder bever har vi også i år en kvote på 5 dyr. Det ble solgt 8 kort og det ble felt 5 dyr. Et av disse dyrene ble felt i 2013 og 4 i 2014. Dette fordi jakttida/kvoteåret gjelder i tidsrommet 01.10-15.05.

Det ble til sammen solgt 290 småviltkort, noe som er en liten økning fra året før. 14 av disse kortene ble solgt til innenbygds. Av de resterende ble det solgt 155 ukekort og 118 kort som fordeler seg på 1-,2-,3 og 4 døgnskort, med en hovedvekt på 2 døgnskort. Det ble kun solgt 1 andekort og 2 harekort. Vi valgte også i år å ha begrensninger på uttaket av fugl, dvs. at det kun var lov til å skyte 2 fugl pr jeger pr dag. Det ble solgt 12 treningskort for hund. Etter summering av solgte jaktkort ble det en inntektsøkning på knapt kr 10000,- sammenlignet med forrige år.

Fiskekortsalget viser en liten nedgang i antall solgte kort, men en økning på vel kr 6000,- i fiskekortinntekter. Det ble totalt solgt 391 fiskekort. Av dette var 21 stk solgt til innenbygds, med hovedvekt på årskort. 370 kort er solgt til utenbygds, med en hovedvekt på døgnkort, men også en del årskort er solgt.

DIVERSE

Det er blitt utleid prøveterreng til både Romerike fuglehundklubb og Hedmark-Oppland fuglehundklubb, begge vinterprøver.

Det er blitt utbetalt skuddpremier på følgende: 17 rev, 1 mink, 1 mår, 1 røyskatt, 23 skjærer, 5 kråker og 1 måke. Vi holder gående en predator konkurranse, hvor det blir for hver sesong kåret en vinner. Vinneren dette året ble Jens Georg Knutsen.

Det er blitt utbetalt kr 1000,- som gave til elever ved Os skole til laging av kråkefeller. Os fjellstyre kopierer gratis til lag og foreninger i bygda, totalt 861 kopier i 2014.

Os fjellstyre er å finne på internett, ved å gå inn på adr. os-fjellstyre.net, vil dere finne informasjon. Vi har salgssider på inatur.no, hvor fjellstyrets bu ved Kløvsten bestilles. Det er også mulig å kjøpe fiskekort på inatur.

ØKONOMI

Økonomien fremgår av vedlagte regnskap, balanse og noter. Årets resultat ble et overskudd på kr 81124,-. Vi har en nedgang i inntektene på kr 17031,-, mens kostnadene er redusert med kr 160493,-. Finansinntektene er nokså stabile.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden