ÅRSREGNSKAP 2015

Årsregnskap 2015

 

Utarbeidet av:

Vekstra Os Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Søstergata 9

2550 OS I ØSTERDALEN

Organisasjonsnr. 998355362

 

 

 

Resultatregnskap

 

Note                           2015                            2014

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

 

Salgsinntekt

1

399 251

545 050

Annen driftsinntekt

2

201 111

0

Sum driftsinntekter

 

600 361

545 050

Driftskostnader

Varekostnad

 

 

120 327

 

73 580

Lønnskostnad

3,4

(16 713)

63 353

Avskrivning på varige driftsmidler

5

 

 

6000 Avskrivning på bygn./annen fast

 

20 460

1 716

Sum Avskrivning på varige driftsmidler

 

20 460

1 716

Annen driftskostnad

 

267 228

329 925

Sum driftskostnader

 

391 302

468 574

DRIFTSRESULTAT

 

209 059

76 475

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

 

 

 

Finansinntekter

Annen renteinntekt

 

 

6 603

 

4 649

Annen finansinntekt

 

352

0

Sum finansinntekter

 

6 955

4 649

Finanskostnader

Annen rentekostnad

 

 

21

 

0

Sum finanskostnader

 

21

0

NETTO FINANSPOSTER

 

6 934

4 649

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

 

215 993

81 124

Skattekostnad på ordinært resultat

 

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

 

215 993

81 124

ÅRSRESULTAT

 

215 993

81 124

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital

 

7

 

215 993

 

81 124

SUM OVERFØRINGER

 

215 993

81 124

 

 

Balanse  pr. 31.12.2015

 

Note               31.12.2015                 31.12.2014

 

 

 

EIENDELER

Anleggsmidler Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom                        5

1100 Bu Kløvstein                                                                           27 459                   29 175

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 

27 459

29 175

Maskiner og anlegg

5

168 694

187 438

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

 

6

 

0

 

200 012

Sum anleggsmidler

 

196 153

416 625

Omløpsmidler

Kundefordringer

 

 

4 191

 

20 700

Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

983 718

539 269

Sum omløpsmidler

 

987 909

559 969

SUM EIENDELER

 

1 184 062

976 594

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

 

7

 

1 144 167

 

928 175

Sum opptjent egenkapital

 

1 144 167

928 175

Sum egenkapital

 

1 144 167

928 175

Gjeld

 

 

 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

 

 

4 648

 

16 766

Skyldig offentlige avgifter

 

20 492

24 156

Annen kortsiktig gjeld

 

14 755

7 498

Sum kortsiktig gjeld

 

39 895

48 420

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

1 184 062

976 594

 

 

Os i Ø            /          2016

 

 

..............................                 ..........................

Arne Grue                                 Lars Erik Midtdal

Leder                                       Nestleder

 

 

 

..............................

..........................         ..

...........................

Gunn Tengesdal

Mariann Sønmør Holøien

Erik Jachwitz

Kasserer

Sekretær

Styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatregnskap

 

Note                           2015                            2014

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

 

Salgsinntekt

1

399 251

545 050

Annen driftsinntekt

2

201 111

0

Sum driftsinntekter

 

600 361

545 050

Driftskostnader

Varekostnad

 

 

120 327

 

73 580

Lønnskostnad

3,4

(16 713)

63 353

Avskrivning på varige driftsmidler

5

 

 

6000 Avskrivning på bygn./annen fast

 

20 460

1 716

Sum Avskrivning på varige driftsmidler

 

20 460

1 716

Annen driftskostnad

 

267 228

329 925

Sum driftskostnader

 

391 302

468 574

DRIFTSRESULTAT

 

209 059

76 475

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

 

 

 

Finansinntekter

Annen renteinntekt

 

 

6 603

 

4 649

Annen finansinntekt

 

352

0

Sum finansinntekter

 

6 955

4 649

Finanskostnader

Annen rentekostnad

 

 

21

 

0

Sum finanskostnader

 

21

0

NETTO FINANSPOSTER

 

6 934

4 649

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

 

215 993

81 124

Skattekostnad på ordinært resultat

 

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

 

215 993

81 124

ÅRSRESULTAT

 

215 993

81 124

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital

 

7

 

215 993

 

81 124

SUM OVERFØRINGER

 

215 993

81 124

 

 

Balanse  pr. 31.12.2015

 

Note               31.12.2015                 31.12.2014

 

 

 

EIENDELER

Anleggsmidler Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom                        5

1100 Bu Kløvstein                                                                           27 459                   29 175

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 

27 459

29 175

Maskiner og anlegg

5

168 694

187 438

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

 

6

 

0

 

200 012

Sum anleggsmidler

 

196 153

416 625

Omløpsmidler

Kundefordringer

 

 

4 191

 

20 700

Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

983 718

539 269

Sum omløpsmidler

 

987 909

559 969

SUM EIENDELER

 

1 184 062

976 594

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

 

7

 

1 144 167

 

928 175

Sum opptjent egenkapital

 

1 144 167

928 175

Sum egenkapital

 

1 144 167

928 175

Gjeld

 

 

 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

 

 

4 648

 

16 766

Skyldig offentlige avgifter

 

20 492

24 156

Annen kortsiktig gjeld

 

14 755

7 498

Sum kortsiktig gjeld

 

39 895

48 420

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

1 184 062

976 594

 

 

Os i Ø            /          2016

 

 

..............................                 ..........................

Arne Grue                                 Lars Erik Midtdal

Leder                                       Nestleder

 

 

 

..............................

..........................         ..

...........................

Gunn Tengesdal

Mariann Sønmør Holøien

Erik Jachwitz

Kasserer

Sekretær

Styremedlem

Årsregnskap 2015

 

 

Utarbeidet av:

Vekstra Os Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Søstergata 9

2550 OS I ØSTERDALEN

Organisasjonsnr. 998355362

 

 

 

Resultatregnskap

 

Note                           2015                            2014

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

 

Salgsinntekt

1

399 251

545 050

Annen driftsinntekt

2

201 111

0

Sum driftsinntekter

 

600 361

545 050

Driftskostnader

Varekostnad

 

 

120 327

 

73 580

Lønnskostnad

3,4

(16 713)

63 353

Avskrivning på varige driftsmidler

5

 

 

6000 Avskrivning på bygn./annen fast

 

20 460

1 716

Sum Avskrivning på varige driftsmidler

 

20 460

1 716

Annen driftskostnad

 

267 228

329 925

Sum driftskostnader

 

391 302

468 574

DRIFTSRESULTAT

 

209 059

76 475

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

 

 

 

Finansinntekter

Annen renteinntekt

 

 

6 603

 

4 649

Annen finansinntekt

 

352

0

Sum finansinntekter

 

6 955

4 649

Finanskostnader

Annen rentekostnad

 

 

21

 

0

Sum finanskostnader

 

21

0

NETTO FINANSPOSTER

 

6 934

4 649

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

 

215 993

81 124

Skattekostnad på ordinært resultat

 

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

 

215 993

81 124

ÅRSRESULTAT

 

215 993

81 124

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital

 

7

 

215 993

 

81 124

SUM OVERFØRINGER

 

215 993

81 124

 

 

Balanse  pr. 31.12.2015

 

Note               31.12.2015                 31.12.2014

 

 

 

EIENDELER

Anleggsmidler Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom                        5

1100 Bu Kløvstein                                                                           27 459                   29 175

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 

27 459

29 175

Maskiner og anlegg

5

168 694

187 438

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

 

6

 

0

 

200 012

Sum anleggsmidler

 

196 153

416 625

Omløpsmidler

Kundefordringer

 

 

4 191

 

20 700

Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

983 718

539 269

Sum omløpsmidler

 

987 909

559 969

SUM EIENDELER

 

1 184 062

976 594

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

 

7

 

1 144 167

 

928 175

Sum opptjent egenkapital

 

1 144 167

928 175

Sum egenkapital

 

1 144 167

928 175

Gjeld

 

 

 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

 

 

4 648

 

16 766

Skyldig offentlige avgifter

 

20 492

24 156

Annen kortsiktig gjeld

 

14 755

7 498

Sum kortsiktig gjeld

 

39 895

48 420

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

1 184 062

976 594

 

 

Os i Ø            /          2016

 

 

..............................                 ..........................

Arne Grue                                 Lars Erik Midtdal

Leder                                       Nestleder

 

 

 

..............................

..........................         ..

...........................

Gunn Tengesdal

Mariann Sønmør Holøien

Erik Jachwitz

Kasserer

Sekretær

Styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden