REGNSKAP 2013

Regnskap 2013

 
   

 

 

 

Byra             Vekstra OsRegnskapASKlient..==ti0127  Os Fjellstyre Periode                     2013

 

 

Saldobalanse Utskrift fra FINALE ArsoppgjfiJr Dato : 30/ 04/ 2014  12:17 Side 1av3

 

Kontonr.      Kontonavn

lnngaende

Postering

Saldo 2013                 Saldo 2012

 

1100

Bu Kl!llvstein

 

 

 

32 607,00

-1 716,00

30 891,00

32 607,00

 

Avslutning

100000002

31/12113

6000

1100

-1 716,00

Linea:ravskrivning

 

 

 

 

Bygninger og annen fast eiendom                                               32 607,00                  -1 716,00                    30 891,00                    32 607,00

1210

Ny bru Flendalsveien

87 438,00

0,00

87 438,00

87 438,00

 

 

Transportmidler, inventar og maskiner                                         87 438,00                           0,00                    87 438,00                                  87 438,00

1390

Lan Tufsingdal Fisk

200 012,02

0,00

200 012,02

250 012,02

Langsiktige fordringer                                                                 200 012,02                          0,00                  200 012,02                  250 012,02

1500

Kundefordringer

32 431,25

0,00

32 431,25

7 144,25

1570

Andre kortsiktige fordringer

1800,00

0,00

1 800,00

0,00

Kortsiktige fordringer                                                                     34 231,25                                          0,00                    34 231,25                      7 144,25

1900

Kontanter

64,00

0,00

64,00

2 200,00

1920

Tos 38 16686

154401,45

0,00

154401 ,45

125 654,86

5

Flendalsveien 38 13393

58 071,64

0,00

58 071,64

49 739,33

JO

Tos 45.56068

287 947,87

0,00

287 947,87

465 710,10

1950

Bankinnskudd for skattetrekk

49 724,00

0,00

49 724,00

27 874,00

Betalingsmidler                                                                       550 208,96                            0,00                  550 208,96                   671 178,29

2000

Egenkapital

 

 

-959 080,00

112 029,77

-847 050,23

-959 080,00

 

Avslutning

100001

31122013 2000

8800

112 029,77

Endring EK: Statskog

 

 
   

 

EGENKAPITAL                                                                             -959 080,00               112  029,77                 -847 050,23                 -959 080,00

 

2400leverand0rgjeld                                                                            -9 293,96                          0,00                    -9 293,96                   -10 487,56

2600

Forskuddstrekk

-22 898,00

0,00

-22 898,00

-27 874,00

2770

Skyldig/betalt  arbeidsgiveravgi

-4 717,62

0,00

-4 717,62

-4 153,78

 

 

KORTSIKTIG GJELD                                                                     -36 909,58                           0,00                  -36 909,58                  -42 515,34

2930

Skyldig l0nn

-5 583,85

0,00

-5 583,85

0,00

2940

Skyldige feriepenger

-11 866,94

0,00

-11 866,94

-43 966,69

2941

Per.arb.g.avg av f.p

-763,13

0,00

-763, 13

-2 817,53

2960

Pal!llpt kostnad og forskuddsbet.

-607,50

0,00

-607,50

0,00

 

 

orts.gjeld medtidsavgr.                                                      -18 821,42                           0,00                   -18821,42                    -46 784,22

I

 

 

 

 

 

 

3000

Trimkort hund

-9 180,00

0,00

-9 180,00

-8 440,00

 

3001

Salg fiskekort

-66 375,00

0,00

-66 375,00

-72 575,00

 

3002

Salg jaktkort

-162 950,00

0,00

-162 950,00

-105 873,00

 

3003

Elgjakt

-270 704,00

0,00

-270 704,00

-241 960,00

 

3004

Pr!llver-terrengleie

-4 140,00

0,00

-4 140,00

-5 280,00

 

3005

Radyr-  og beverjakt

-6 700,00

0,00

-6 700,00

-13 650,00

 

3006

Utleie Kl!llvstein

-13500,00

0,00

-13 500,00

-4 000,00

 

3007

Mose, bikuber og festeavg

-1350,00

0,00

-1 350,00

-1 350,00

 

3008

Festeavgift

-1683,00

0,00

-1 683,00

-1 683,00

 

3011

Salg av kart/treningskort

-1 650,00

0,00

-1 650,00

0,00

 

3030

lnntekter Flendalsveien

-26 138,00

0,00

-26 138,00

-24 266,00

 

3050

Salgsinntekt tjenester, !av sat

-2 900,00

0,00

-2 900,00

0,00

 

3080

Rabatt og annen salgsinnteksred

6 050,00

0,00

6 050,00

0,00

 

3280

Rabatt og annen salgsinnteksred

2 900,00

0,00

2 900,00

0,00

 

 

Driftsinntekter                                                                              -558 320,00                            0,00                -558 320,00                 -479 077,00

3620

Annen leieinntekt

-3 200,00

0,00

-3 200,00

-600,00

 

Leieinntekter                                                                                                                                    -3 200,00                          0,00                     -3 200,00                        -600,00

3700

Provisjonsinntekter

-560,00

0,00

-560,00

0,00

 
   

 

Andre driftsinntekter                                                                          -560,00                          0,00                        -560,00                             0,00

 

 

Byra             \ ekstra Os Regnskap AS                                                                                                                                                    Saldobalanse

Klient     ' 00127 Os Fjellstyre                                                                                                                    Utskrift fra FINALE Arsoppgjer

Periode        2013                                                                                                                                             Dato : 30/04/201412:17Side 2 av 3

 

Kontonr.

 

Kontonavn

 

lnngaende

 

Postering

 

Saldo 2013

 

Saldo 2012

 

 

 

4030

 

 

lnnkjl?lp ravarer og halvfabr. (m

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

473,80

4040

lnnkj0p  av riivarer/halvfabr., a

0,00

0,00

0,00

30,00

4500

Fremmedytelse og underentrepris

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

Kj0p av

materialer varer, fremmedytelser o.l.

25 940,00

0,00

25 940,00

36 778,80

 

5000

 

L0nn oppsyn

40 932,40

0,00

40 932,40

62 535,00

5010

L0nninger/provisjon andre

9 481,60

0,00

9 481,60

927,00

5020

Provisjon m:eringsdrivende

0,00

0,00

0,00

2 271,00

5080

Feriepenger oppsyn

6 377,50

0,00

6 377,50

7 649, 11

5330

Godtgj. til styre- og bedriftsf

23 200,00

0,00

23 200,00

30 400,00

5400

Arbeidsgive ravgift

4 751,55

0,00

4 751,55

6 211,47

5410

Arb.g.avg feriep. oppsyn

367,89

0,00

367,89

489,54

5880

Refusjo n oppsyn

-44 206,00

0,00

-44 206,00

-80 262,00

5945

Pensjonsforsikring for ansatte

0,00

0,00

0,00

928,30

Personalkostnader                                                                        40 904,94                           0,00                    40 904,94                    31149,42

 

6000

 

Avskrivning pa bygn./annen fast

 

 

0,00

1 716,00

1 716,00

1716,00

 

Avslutning                 100000002     31/12113

6000

1100

 

1 716,00

Lineaeravskrivning

 

-"""00

Frakt, transp./forsikr. varefor

4 375,00

0,00

4 375,00

0,00

JO

Leie lokale

5 900,00

0,00

5 900,00

4 450,00

6310

Arealleie

41 824,00

0,00

41 824,00

33 901,00

6320

Renovasjon, vann, avleip o I

3 467,00

0,00

3 467,00

0,00

6400

Leie maskiner

2 286,25

0,00

2 286,25

6 858,75

6430

Leie andre kontormaskiner

6 858,75

0,00

6 858,75

4 572,50

6540

Utstyr

3 750,00

0,00

3 750,00

0,00

6550

Bu Kleivstein

4 932,00

0,00

4 932,00

3 130,00

6559

Annen driftsmater iale

2 160,00

0,00

2 160,00

0,00

6560

Rekvisita

1 627,00

0,00

1 627,00

256,80

6590

Annen driftsmateriale

0,00

0,00

0,00

34 357,00

6620

Vedlikehold Flendalsveien

34 862,50

0,00

34 862,50

8 936,00

6690

Reparasjon og vedlkehold annet

1 080,00

0,00

1 080,00

0,00

6700

Regnskap

44 022,40

0,00

44 022,40

16 221,77

6701

Revisjo nshonorar

8 750,00

0,00

8 750,00

7 000,00

6725

Honorar for juridisk bistand,  f

280 402,74

0,00

280 402,74

165 093,75

6800

Kontorrekvisita

528,00

0,00

528,00

5 890,90

6840

Aviser, tidsskrifter,b0ker o I

2 593,75

0,00

2 593,75

0,00

6860

Meite,kurs, oppdatering o I

5 640,00

0,00

5 640,00

19 256,70

6890

Annen kontorkostnad

2 928,00

0,00

2 928,00

3 375,00

6900

Telefon

0,00

0,00

0,00

3 644,01

6903

Mobiltelefon

3 310,88

0,00

3 310,88

0,00

6940

Porto

907,50

0,00

907,50

1 334,00

7100

Bilgodtgj0relse, oppgavepliktig

1 571,40

0,00

1571,40

16 477,50

7101

Bilgodtgjeirelse, trekk- og AGA-

0,00

0,00

0,00

1 452,00

-·,10

Sn0scootergodt. oppsyn

·0,00

0,00

0,00

11 042,50

_ .40

Reisekostnad, ikke oppgaveplikt

14 680,95

0,00

14 680,95

0,00

7200

Provisjonskostnad ,oppgaveplikt

1 161,50

0,00

1 161,50

0,00

7210

Provisjonskostnad

5 489,25

0,00

5 489 ,25

17 977,50

7320

Reklamekostnad

0,00

0,00

0,00

1 375,00

7329

Annen reklamekostnad

700,00

0,00

700,00

0,00

7400

Kontigenter

38 387,00

0,00

38 387,00

28 440,00

7420

Gave, fradragsberettiget

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

7450

Gaver

3 000,00

0,00

3 000,00

6 340,00

7500

Forsikringspremie

-794,00

0,00

-794,00

4 778,00

7700

Diverse kostnader

0,00

0,00

0,00

-0,95

7770

Bank- og kortgebyr

305,00

0,00

305,00

367,00

7790

Annen kostnad, fradragberettige

23 799,50

0,00

23 799,50

750,00

Andre driftskostnader                                                                  560 506,37                     1716,00                  562 222,37                   408 992,73

 

8050

 

Renteinntekter

-4 957,54

0,00

-4 957,54

-9 908,86

8051

Renteinntekt Flendalsveien

0,00

0,00

0,00

-298,85

                     

Finansinntekter                                                                         -4 957,54                      0,00                             -4 957,54                        -10 207,71

 

8150            Annen rentekostnad                                                               0,00                          0,00                             0,00                                             0,40

 
   

 

Finanskostnader                                                                                      0,00                          0,00                             0,00                             0,40

 

8500            Ekstraordinrer kostnad                                                 50 000,00                          0,00                    50 000,00                    83 000,00

Byra Klient Periode


.?<::,kstra Os Regnskap AS

00127   Os Fjellstyre

2013


Sa/dobalanse Utskrift fra FINALE Arsoppgjer Dato : 30/04/2014 12:17 Side 3 av 3

 

 

Kontonr.     Kontonavn                                                                    lnngaende                             Postering                 Saldo 2013                 Saldo 2012

 

 

 

--   Avslutning                 100001    31122013 2000      8800         -112 029,77     Endring EK: Statskog

 
   

 

Arsoppgj0rsdisposisjoner                                                                     0,00              -112029,77                 -112 029,77                    -70 036,64

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden