Årsregnskap 2012 for Os Fjellstyre

Resultatregnskap

                                                               Note                            2012               2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3000 Trimkort hund                                                8 440,00                   0,00

3001 Salg fiskekort                                                72 575,00           65 857,50

3002 salg jaktkort                                                105 873,00         153 125,00

3003 Elgjakt                                                         241 960,00         297 945,00

3004 Prøver- terrengleie                                         5 280,00           16 490,00

3005 Rådyr- og beverjakt                                      13 650,00             4 550,00

3006 Utleie Kløvstein                                              4 000,00           11 104,99

3007 Mose, bikuber og festeavg                             1 350,00             1 350,00

3008 Festeavgift                                                     1 683,00             1 783,00

3011 Salg av kart/treningskort                                      0,00             1 450,00

3012 Gaupereg.                                                            0,00             5 000,00

3020 Tjenester oppsyn                                                  0,00            31 500,00

3030 Inntekter Flendalsveien                                24 266,00           30 833,00

Sum salgsinntekt                                                       479 077,00          620 988,49

Annen driftsinnrtekt

3620 Annen leieinntekt                                             600,00                   0,00

Sum annen driftsinntekt                                                  600,00                  0,00

Sum driftsinntekter                                                  479 677,00       620 988,49

Driftskostnader

Varekostnad

4000 Vilt og fiskepleie                                                  6 800,00          31 400,00

4001 Kjøp fisk                                                               3 700,00          75 000,00

4003 Fellingstillatelse elg                                             25 725,00                  0,00

4030 Innkjøp råvarer og halvfabr.(m                                473,80                  0,00

4040 Innkjøp av råvarer/halvfabr., a                                  30,00                  0,00

Sum Varekostnad                                                       36 778,80          106 400,00

Lønnskostnad                                            4,7

     5000 Lønn oppsyn                                                   62 535,00             288 408,70

     5010 Lønninger/provisjon andre                                 927,00                 8 903,50

     5020 Provisjon næringsdrivende                              2 271,00                 4 773,50

     5080 Feriepenger oppsyn                                         7 649,11               34 609,05

     5200 Styregodtgjørelse                                                   0,00               16 400,00

     5310 Trekkpl. bilgodtgj.                                                  0,00                4 064,00 

     5330 Godtgj. til styre- og bedriftsf                         30 400,00                       0,00

     5400 Arbeidsgiveravgift                                            6 211,47               20 701,09

     5410 Arb.g.avg. feriep. oppsyn                                   489,54                  2 214,94

     5880 Refusjon oppsyn                                           (80 262,00)            (80 223,00)

     5920 Yrkesskadeforsikring                                              0,00                  3 711,00

     5945 Pensjonsforsikring for ansatte                           928,30                  4 373,66

     7110 Snøscootergodt. oppsyn                                11 042,50                  1 755,60

Sum Lønnskostnad                                                      42 191,92         309 692,04 

Avskrivning på varige driftsmidler             2

6000 Avskrivning på bygn./annen fast                           1 716,00                 1 806,00

Sum Avskrivning på varige driftsmidler                       1 716,00              1 806,00 

Annen driftskostnad                                 8

6300 Leie lokale                                                             4 450,00                   175,00

6310 Arealleie                                                              33 901,00               38 247,50

6391 Andel felleskostnader elg/hjort                                   0,00               23 381,00

6400 Leie maskiner                                                        6 858,75                       0,00

6430 Leie andre kontormaskiner                                   4 572,50                       0,00

6550 Bu Kløvstein                                                          3 130,00                    341,85

6560 Rekvisita                                                                  256,80                        0,00

6570 Arbeidsklær og utstyr                                                  0,00                 1 699,00

6590 Annen driftsmateriale                                         34 357,00                35 745,50

6620 Vedlikehold Flendalsveien                                     8 936,00                38 437,00

6700 Regnskap                                                             16 221,77                17 923,08

6701 Revisjonshonorar                                                  7 000,00                        0,00

6725 Honorar for juridisk bistand, f                           165 093,75                        0,00

6750 Revisjon                                                                      0,00                  6 000,00

6790 Gauperegistrering                                                       0,00                  8 500,00

6800 Kontorrekvisita                                                     5 890,90                  7 089,00

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l                                      0,00                     588,00

6860 Møte, kurs, oppdatering o l                                19 256,70                  4 740,00

6890 Annen kontorkostnad                                           3 375,00                19 470,00

6900 Telefon                                                                 3 644,01                        0,00

6940 Porto                                                                    1 334,00                  1 449,50

7001 Telefongodtgjørelse                                                   0,00                  1 000,00

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig                          16 477,50                  1 930,00

7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-                            1 452,00                        0,00

7105 Bilgodtg.oppg.plikt. oppsyn                                        0,00                14 419,60

7210 Provisjonskostnad                                              17 977,50                         0,00

7320 Reklamekostnad                                                   1 375,00                         0,00

7400 Kontigenter                                                        28 440,00                 47 542,50

7450 Gaver                                                                   6 340,00                   7 500,00

7500 Forsikringspremie                                                4 778,00                   5 054,00

7700 Diverse kostnader                                                    (0,95)                         0,00

7770 Bank- og kortgebyr                                                 367,00                      330,00

7790 Annen kostnad, fradragberettige                           750,00                   3 485,00

Sum Annen driftskostnad                                        396 234,23            285 047,53

Sum driftskostnader                                                476 920,95           702 945,57

DRIFTSRESULTAT                                                        2 756,05           (81 957,08)

 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050 Renteinntekter                                                     9 908,86                14 024,10

8051 Renteinntekter Flendalsveien                                 298,85                        0,00

Sum Annen renteinntekt                                          10 207,71              14 024,10

Annen finansinntekt

8070 Annen finansinntekt                                                   0,00                     613,00

Sum Annen finansinntekt                                                  0,00                    613,00

Sum finansinntekter                                                   10 207,71            14 637,10

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8150 Annen rentekostnad                                                   0,40                        0,00

Sum Annen rentekostnad                                                   0,40                      0,00

Sum finanskostnader                                                          0,40                      0,00

NETTO FINANSPOSTER                                              10 207,31              14 637,10

 

ORDINÆRT RES. FØR SKATT                                     12 963,36           (67 319,98)

Skattekostnad på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT                                               12 963,36           (67 319,98)

 

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinær kostnad                              5

8500 Ekstraordinær kostnad                                        83 000,00                88 000,00

Sum Ekstraordinær kostnad                                      83 000,00           (88 000,00)

NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER                         (83 000,00)          (88 000,00)

ÅRSRESULTAT                                                          (70 036,64)         155 319,98)

 

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital                6

8800 Årsresultat                                                         (70 036,64)           (155 319,98)

Sum overføringer annen egenkapital                       (70 036,64)        (155 319,98)

SUM OVERFØRINGER                                                 (70 036,64)       (155 319,98)

 

                                                                   

 

 

                                                                    Note         31.12.2012           31.12.2011

 

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom  2

1100 Bu Kløvstein                                                              32 607                    34 323

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom             32 607                  34 323

Maskiner og anlegg                                                            87 438                           0

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer                                          5,9               250 012                  333 012

Sum anleggsmidler                                                         370 057                367 335

Omløpsmidler

Kundefordringer                                                                 7 144                      7 144

Bankinnskudd, kontanter o l                          1               671 178                  757 142

Sum omløpsmidler                                                         678 323                764 287

SUM EIENDELER                                                           1 048 380            1 131 622

 

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent kapital

Annen egenkapital                                   6                      959 080               1 029 117

Sum opptjent egenkapital                                              959 080            1 029 117

Sum egenkapital                                                             959 080            1 029 117

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld                                                                 10 488                   33 903

Skyldig offentlige avgifter                                                  32 028                   29 956

Annen kortsiktig gjeld                                                       46 784                   38 646

Sum kortsiktig gjeld                                                         89 300               102 505

SUM EGENKAPITAL OG GJELD                                      1 048 380            1 131 622

 

 

 

 

Noter 2012

                              

Note 1 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd utgjør pr. 31.12.12 kr 685.993 og utgjorde pr 31.12.11

kr 757.142.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12.12 kr 27 874 og utgjorde pr. 31.12.11

kr 23 760. 

 

 

 

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler bu Kløvstein

Bu Kløvstein

Anskaffelseskost 1/1 2009                                60.393

Akkumulerte avskrivninger 1/1 2012                34.323

 

Verdi bu 1/1 2012                                            34.323

Tilgang                                                                     0

5 % saldoavskrivning                                           1.726

Verdi bu 31/12 2012                                         32.607

 

 

Note 3 - Inntekter/utgifter Flendalsveien

                                                                                       2012                            2011

Inntekter med renter (uten renter i 2012)                   31.495                   24.266

Utgifter                                                                        38.437                          8.936

Resultat                                                                        -6.941                       -15.330

 

 

Note 4 - Lønnskostnader

5000 Lønn oppsyn                                                         62 535                      288 409

5010 Lønninger/provisjon andre                                       927                          8 904

5020 Provisjon næringsdrivende                                     2 271                         4 774

5080 Feriepenger oppsyn                                                7 649                        34 609

5200 Styregodtgjørelse                                                         0                        16 400

5310 Trekkpl. bilgodtgj.                                                        0                          4 064

5330 Godtgj. til styre- og bedriftsf                               30 400                                0

5400 Arbeidsgiveravgift                                                   6 211                       20 701

5410 Arb.g.avg. feriep oppsyn                                           490                         2 215

5880 Refusjon oppsyn                                                  (80 262)                    (80 223)

5920 Yrkesskadeforsikring                                                      0                         3 711

5945 Pensjonsforsikring for ansatte                                   928                         4 374

Sum Lønnskostnad                                                        31 149                   309 692

 

 

Note 5 - Lån Tufsingdalen Fisk Ba

Lån 31.12                                 804.000

Nedskrivning i 2007                  -217.000

Nedskrivning i 2009                   - 83.000

Nedskrivning i 2010                   - 83.000

Nedskrivning i 2011                   - 88.000

Nedskrivning i 2012                   - 83.000

Bokført verdi 31.12.12           250.012

 

 

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital 1/1 2012                  1.029.117

Resultat                                    -     70.037

Egenkapital 31/12 2012                  959.080

 

 

Note 7 - Lønn/Refusjonsberettigede kostnader/OTP

5000 Lønn oppsyn                                                      62 535                         288 409

5000 Lønn oppsyn - ikke refusjonsberettiget            (4 350)                                  0

5080 Feriepenger oppsyn                                            7 649                            34 609

5400 Arbeidsgiveravgift                                               4 213                           20 701

7110 Scooterkjøring oppsyn                                       11 043                                   0

Sum Lønnskostnad                                                    81 090                       309 692

 

Fjellstyret har mottatt kr 80-.262 i refusjon i 2012. 

Alle foretak har plikt til å ha avtale om obligatorisk tjenestepensjon fra 2006.

Selskapet etablerte avtale på desember 2006 med Terra.  Kostnadene for 2012 ble kr 928,-.

 

 

Note 8 - Tilskudd til allmennyttige formål

Det er for året 2012 gitt kr 6.000 i tilskudd til allmennyttige formål.

 

 

Note 9 - Eierandel i tufsingdal Fisk Ba

Os Fjellstyre har en eierandel på 47,66 % i Tufsingdal Fisk Ba. 

Dette utgjør kr 500 000 av selskapets kapital på kr 1.049.000.  Fjellstyrets eierandel ble nedskrevet til kr 0 i årsregnskapet for 2004.

 

 

 

 

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for os Fjellstyre som viser et regnskapsmessig underskudd på kr 70.037.  Årsregnskapet består av balanse pr. 31. Desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne dato, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

 

Fjellstyrets ansvar for årsregnskapet

Fjellstyret er ansvarlig for å utarbeide årsregbnskapet med fjelloven med forskrifterog Statskogs rundskriv 1/2003, og for slik intern kontroll som fjellstyret finner nødvebdig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

 

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.  Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing.  Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet.  De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herundervurdering av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten detskyldes misligheter eller feil.  Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den internekontrollen som er relevant for fjellstyrets utarbeidelse av årsregnskapet.  Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fjellstyrets interne kontroll.  En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjon av årsregnskapet.

 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

 

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det altvesentlig et uttrykk for den finansielle stillingen Os fjellstyre pr. 31. Desember 2012, og for resultatet i regnskapsåret som ble avsluttet denne datoen i samsvar med fjelloven med forskrift.

 

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om attestasjonsoppgaver etter Statskogs rundskriv 1/2003

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000  "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at:

  • fjellstyrets tilskudd til allmennyttige formål er i henhold til gjeldende bestemmelser
  • ansatte/engasjerte personell har ført timelister i henhold til gjeldende bestemmelser
  • kostnader knyttet til arbeidsoppgaver som gir grunnlag for tilskudd går klart fram av fjellstyrets regnskap eller noter til regnskapet.

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000  "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fjellstyrets regnskapsopplysninger.

 

Svein M. Evavold

revisjonssjef

 

 

For ordens skyld, gjør Os Fjellstyre oppmerksom på at om det er noen spørsmål angående årsregnskapet, ligger originalen hos Mette Femundshytten.

 

    

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden