ÅRSREGNSKAP 2014

Årsregnskap  2014 for

Os Fjellstyre

 

 

Organisasjonsnr. 975555054

Resultatregnskap

 

Note                           2014                              2013

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

 

Salgsinntekt

3

545 050

558 320

Annen driftsinntekt

 

0

3 760

Sum driftsinntekter

 

545 050

562 080

Driftskostnader Varekostnad

 

 

73 580

 

25 940

Lønnskostnad

4,7

63 353

40 905

Avskrivning på varige driftsmidler

2

 

 

6000 Avskrivning på bygn./annen fast

 

1 716

1 716

Sum Avskrivning på varige driftsmidler

 

1716

1716

Annen driftskostnad

8

329 925

560 506

Sum driftskostnader

 

468 574

629 067

DRIFTSRESULTAT

 

76 475

(66 987)

 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

 

 

 

Finansinntekter Annen renteinntekt

 

 

4 649

 

4 958

Sum finansinntekter

 

4 649

4 958

NETTO FINANSPOSTER

 

4 649

4 958

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

 

81 124

(62 030)

Skattekostnad på ordinært resultat

 

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

 

81 124

(62 030)

 

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinær kostnad

 

 

5

 

 

0

 

 

50 000

NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER

 

0

(50 000)

ÅRSRESULTAT

 

81 124

(112 030)

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital

 

6

 

81 124

 

(112 030)

SUM OVERFØRINGER

 

81 124

(112 030)

 

Balanse   pr. 31.12.2014

 

Note               31.12.2014                 31.12.2013

 

 

 

EIENDELER

Anleggsmidler Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom                     2

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 

29 175

30 891

Maskiner og anlegg

 

187 438

87 438

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

 

5,9

 

200 012

 

200 012

Sum anleggsmidler

 

416 625

318 341

Omløpsmidler

Kundefordringer

 

 

20 700

 

32 431

Andre fordringer

 

0

1 800

Bankinnskudd,  kontanter o.l.

1

539 269

550 209

Sum omløpsmidler

 

559 969

584 440

SUM EIENDELER

 

976 594

902 781

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Opptjent egenkapital

Annen  egenkapital

 

6

 

928 175

 

847 050

Sum opptjent egenkapital

 

928 175

847 050

Sum egenkapital

 

928 175

847 050

Gjeld

 

 

 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

 

 

16 766

 

9 294

Skyldig offentlige avgifter

 

24 156

27 616

Annen  kortsiktig gjeld

 

7 498

18 821

Sum kortsiktig gjeld

 

48 420

55 731

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

976 594

902 781

 

 

1100 Bu Kløvstein                                                                          29 175                  30 891

Noter 2014

 

 

 

 

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk . Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse, godkjent av statskog og regnskapet er satt opp på grunnlag av fjelloven med forskrifter og rundskriv fra Statskog 1/2003.

 

 

Driftsinntekter

 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

 

Omløpsm idler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

 

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten . Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdived verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

 

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering .

 

 

 

Noter 2014

 

 

 

Note 1 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd  til dekning av skattetrekk utgjør pr 31.12 i år, kr 20 611,-

 

 

 

 

Note 2 - Avskrivning på BU Kløvstein

Bu Kløvstein

 

 

Anskaffelseskost

Akkumulerte avskrivninger 1/1 2014


60.393

29.502

 

 

 

Verdi bu 1/1 2014 Tilgang

5 % saldoavskrivning Verdi bu 31/12 2014


30.891

0

1.716

29.175

 

 

 

 

 

 

 

Note 3 - Inntekter/utgifter Flendalsveien


 

 

Iår                Ifjor

 

 

 

Inntekter Utgifter


32.767

34.143


26.138

34.862

 

 

Resultat                                                                                   -1.376                -8.724

 

 

 

Note 4 - Lønnskostnader

Selskapet har hatt O årsverk i regnskapsåret.

 

Spesifikasjon av lønnskostnader

I år

Ifjor

Lønn

59 531

35 786

Arbeidsgiveravgift

3 822

5 119

Pensjonskostnader

0

0

Andre lønnsrelaterte ytelser

0

0

Totalt

63 353

40 905

 

 

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Styremedlemmer

 

22 600

Revisjonshonorar, som består av: Revisjon

 

7 000

Samlet honorar til revisor

7 000

 

Noter 2014

 

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

 

 

 

 

 

Note 5 - Lån Tufsingdal Fisk Ba

 

Lån 31.12

 

804.000

Nedskrivning

2007

-217.000

Nedskrivning

2009

- 83.000

Nedskrivning

2010

-83.000

Nedskrivning

2011

-88.000

Nedskrivning

2012

-83.000

Nedskrivning

2013

-50.000

Bokført verdi

31.12.14

200.012

 

 

 

 

 

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital 1/1 2014

 

 

847.050

Resultat

81.125

Egenkapital 31/12 2013

928.175

 

 

 

Note 7 - Lønn/Refusjonsberettigede kostnader/OTP

 

 

Lønn Oppsyn Feriepenger Oppsyn Arbeidsgiveravgift


 

 

I år

32795

4445

3545


 

 

Ifjor

40932

6378

3028

 

Snøscoterkjøring  oppsyn

3683

 

Sum internt oppsyn

44 468

50338

 

Innleid Oppsyn fra Engerdal Fjellstyre

 

49054

 

Innleid kjøring fra Engerdal Fjellstyre

4220

 

Sum innleid oppsyn

53 274

 

 

Totalt refusjonsberettigede kostnader

 

97 742

 

 

 

Note 8 - Tilskudd til allmennyttige  formål

 

Det er for året 2014 gitt kr 1.285 i tilskudd til allmennyttige formål. Herav kr 1.000 til støtte  Natur, Miljø og  Frilutsgruppe.

og kr 285 ,- til blomster til nyåpningen av Tufsingdalen   Landhandel

 

 

 

 

 

 

Note 9 - Eierandel i Tufsingdal Fisk Ba

 

Os Fjellstyre har en eierandel på 47,66 % i Tufsingdal Fisk Konkursbo. Dette utgjør kr 500.000 av selskapets kapital på kr 1.049.000. Fjellstyrets eierandel ble nedskrevet til kr O i årsregnskapet for 2004.

 

Utarbeidet av:

Vekstra Os Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Søstergata 9

2550 OS I ØSTERDALEN

Organisasjonsnr. 998355362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden