Møtereferater 2019

Møtereferater 2019

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 18.02.2019.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal. 

Sak 01.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 03.12.2018.

 

Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 03.12.2018 ble enstemmig godkjent.

  

Sak 02.19

Ark 612

 

Vedr. klage – elgjakt

 Forslag til vedtak:

Os fjellstyre sender svar til Audun Walles jaktlag som foreslått.

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Os Fjellstyre sender svaret fra Norges Fjellstyresambands sanksjonsgruppe til Audun Walle`s jaktlag. Vi ber om at manglende innbetaling av faktura av   30.12.18 betales innen 10. mars 2019.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os Fjellstyre sender svaret fra Norges Fjellstyresambands sanksjonsgruppe til Audun Walle`s jaktlag. Vi ber om at manglende innbetaling av faktura av   30.12.18 betales innen 10. mars 2019.

 

 

Sak 03.19

Ark 611

 

Opplegg for småviltjakta 2019


Administrasjonens forslag til vedtak: 

Gårder som driver med utleie av husvære , er sikret jaktkort til to, tre eller fire jegere i hver periode i september. Det er ikke anledning til å flytte kort mellom perioder eller mellom utleiere. Om det ikke blir åpnet for jakt, gjelder samme regler som for øvrige jegere. Dette gjøres på følgende måte:

-          Jegerne søker jakt, betaler for jakta og henter kort på samme måte som øvrige jegere.

-          Utleierne varsler fjellstyret om hvilke jegere dette gjelder innen søknadsfristen for jaktkort.

 

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag:

Vi selger totalt 140 jaktkort, likt fordelt på de to periodene i September. Dersom jakta avlyses, får jegerene tilbake 2/3 av innbetalt sum. 1/3 holdestilbake for administrative utgifter.

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets tillegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Gårder som driver med utleie av husvære , er sikret jaktkort til to, tre eller fire jegere i hver periode i september. Det er ikke anledning til å flytte kort mellom perioder eller mellom utleiere. Om det ikke blir åpnet for jakt, gjelder samme regler som for øvrige jegere. Dette gjøres på følgende måte:

-          Jegerne søker jakt, betaler for jakta og henter kort på samme måte som øvrige jegere.

-          Utleierne varsler fjellstyret om hvilke jegere dette gjelder innen søknadsfristen for jaktkort.

Vi selger totalt 140 jaktkort, likt fordelt på de to periodene i September. Dersom jakta avlyses, får jegerene tilbake 2/3 av innbetalt sum. 1/3 holdestilbake for administrative utgifter.

 

  

Sak 04.19

Ark 300

 

Høring ny fjellov

 Forslag til vedtak:

Os fjellstyre sender høringsuttalelse som foreslått.

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Vi støtter i hovedsak uttalelsen fra Fjellstyresambandet, men med følgende komentarer. For komentarer se eget vedlegg.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Vi støtter i hovedsak uttalelsen fra Fjellstyresambandet, men med følgende komentarer. For komentarer se eget vedlegg.

 

 -----------------------------------------

 

Møtet slutt.

 

 Arne Grue       Lars E. Midtdal    Thomas Engåvoll  Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 04.04.2019.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Orienterings-og drøftingssaker.

-Møte med Statsskog SF og Jon Rune Bakken vedrørende rettigheter i tidligere tvisteområde.

-Søknader om småviltjakt 2019.

  

Sak 05.16

Ark 021.1

.

Godkjenning av innkalling og .møtereferat fra møte den 18.02.19

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 18.02.2019 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 06.19

Ark 137

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Søknad om støtte til seminar – Arne Elgaaen.

 Forslag til vedtak:

Fjellstyret ser ikke den store nytten av kurset for sin del, men velger å gi en støtte på kr. 500,00.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Fjellstyret ser ikke den store nytten av kurset for sin del, men velger å gi en støtte på kr. 500,00.

  

Sak 07.19

Ark 137

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Søknad om støtte til bokprosjekt – Røros Museums- og historielag.

 Forslag til vedtak:

Vi velger og støtte prosjektet med totalt kr. 15000,-. Summen inneholder kr 3000,- for 10 bøker vi ønsker å kjøpe, som forhånsbetales.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Vi velger og støtte prosjektet med totalt kr. 15000,-. Summen inneholder kr 3000,- for 10 bøker vi ønsker å kjøpe, som forhånsbetales.

 

 

Sak 08.19

Ark 123

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Godkjenning av Årsmelding for virksomhetsåret 2018

Forslag til vedtak:

Tall på skutte elg endres til: 7 kuer, 2 1/2 år og eldre, 6 kuer 1,5 år og 3 kukalver.  8 okser, 2 1/2 år og eldre, 3 stk 1 1/2 år. Årsmelding godkjent med endringer.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Tall på skutte elg endres til: 7 kuer, 2 1/2 år og eldre, 6 kuer 1,5 år og 3 kukalver.  8 okser, 2 1/2 år og eldre, 3 stk 1 1/2 år. Årsmelding godkjent med endringer.

 

  

Sak 09.19

Ark 123

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Godkjenning av regnskap for virksomhetsåret 2018

 Forslag til vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

 ----------------------------------------- 

Møtet slutt.

 Arne Grue       Lars E. Midtdal    Thomas Engåvoll  Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 29.04.2019.

Telefonmøte der følgende fjellstyrerepresentanter deltok: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 10.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 04.04.2019.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 21.04.2016 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 11.19

Ark 612

Saksbeh.: OOps

Vedr. samarbeidsavtale elgjakt 2019 – 2022.

 Forslag til vedtak:

Os fjellstyre har vurdert sin samarbeidsavtale med Tufsingdal Vestre og Tufsingdal Østre grunneierlag og konkludert med følgende:

-          Avtalen/opplegget er godkjent av Miljødirektoratet ift krav om rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende jegere. 

-          Samarbeidsavtalen åpner ikke for at nye innenbygdslag kan tildeles ett av de 5 jaktfelt som er forbeholdt innenbygdsboende jegere på lik linje med de opprinnelige og eksisterende 5 jaktlag, med mindre avtalepartene er enige om noe annet.

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre har vurdert sin samarbeidsavtale med Tufsingdal Vestre og Tufsingdal Østre grunneierlag og konkludert med følgende:

-          Avtalen/opplegget er godkjent av Miljødirektoratet ift krav om rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende jegere. 

-          Samarbeidsavtalen åpner ikke for at nye innenbygdslag kan tildeles ett av de 5 jaktfelt som er forbeholdt innenbygdsboende jegere på lik linje med de opprinnelige og eksisterende 5 jaktlag, med mindre avtalepartene er enige om noe annet.

----------------------------------------- 

Møtet slutt. 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Tomas Engåvoll    Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 08.05.2019.

Møtet var satt opp som telefonmøte. Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 12.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 29.05.2019.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 29.04.2019 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 13.19

Ark 612

Saksbeh.: OOps

Vurdering av status elgjaktlag ift teknisk gjennomføring av trekning.

 Administrasjonens forslag til vedtak:

Som følge av samarbeidsavtale vedr. opplegg for elgjakt mellom fjellstyret og 2 grunneierlag og godkjenning fra Miljødirektoratet, anser Os fjellstyre at innenbygds jaktlag som ikke oppfyller krav i nevnte samarbeidsavtale pkt 6, jfr vedtak i sak 11.19, behandles som utenbygdsboende ved trekning av elgjakt 2019. Dette av tekniske årsaker ved selve trekningsprosedyren i inatur.no.

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Som følge av samarbeidsavtale vedr. opplegg for elgjakt mellom fjellstyret og 2 grunneierlag og godkjenning fra Miljødirektoratet, anser Os fjellstyre at innenbygds jaktlag som ikke oppfyller krav i nevnte samarbeidsavtale pkt 6, jfr vedtak i sak 11.19, behandles som utenbygdsboende ved trekning av elgjakt 2019. Dette av tekniske årsaker ved selve trekningsprosedyren i inatur.no.

 

----------------------------------------- 

Møtet slutt. 

Arne Grue  Marian S. Holøien   Gunn Tengesdal    Thomas Engåvoll  Lars E. Midtdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 10.05.2019.

Telefonmøte der følgende fjellstyrerepresentanter deltok: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 12.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 08.05.2019.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 08.05.2019 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 13.19

Ark 612

Saksbeh.: OOps

Godkjenning av trekningsresultat for elgjakt 2019.

 Innledningsvis ba Lars Erik Midtdal om å bli kjent inhabil i saken. Videre ba Marian Søndmør Holøien og Gunn Tengesdal om å få sin habilitet vurdert. Disse tre styremedlemmene fratrådte møtet under behandling av habilitetspørsmålene.

Fjellstyret kjente Gunn Tengesdal habil i saken. Lars Erik Midtdal og Marian Søndmør Holøien ble kjent inhabil i saken.

 

Administrasjonens forslag til vedtak:

 Os fjellstyre godkjenner for sin del tildeling av elgjakt for perioden 2019-2022.     

 

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag:

Brattegga:          Vidar Fredheim, 2555 Tufsingdalen

Flendalen:          Vidar Holøien, 2555 Tufsingdalen

Kornesset:          Espen Knutsen, 2555 Tufsingdalen

Småmyrhaugan:  Esten Håsether, 2555 Tufsingdalen

Vestsida:            Torvid Ivarson Leistad, 2555 Tufsingdalen

Østsida:              Bjørn Grue,  2500 Tynset

 

Administrasjonens froslag med fjellstyrets tillegg ble enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre godkjenner for sin del tildeling av elgjakt for perioden 2019-2022.     

Brattegga:          Vidar Fredheim, 2555 Tufsingdalen

Flendalen:          Vidar Holøien, 2555 Tufsingdalen

Kornesset:          Espen Knutsen, 2555 Tufsingdalen

Småmyrhaugan:  Esten Håsether, 2555 Tufsingdalen

Vestsida:            Torvid Ivarson Leistad, 2555 Tufsingdalen

Østsida:              Bjørn Grue,  2500 Tynset

  

----------------------------------------- 

Møtet slutt.

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Tomas Engåvoll    Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden