Møtereferater 2019

Møtereferater 2019

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 18.02.2019.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal. 

Sak 01.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 03.12.2018.

 

Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 03.12.2018 ble enstemmig godkjent.

  Referat fra møte i Os fjellstyre 25.02.20 kl 19.30 på fjellstyrets kontor.
Tilstede: Vidar Holøien, Lars Erik Midtdal, Gunn Tengesdal, Lars Aage Brandsfjell
og Mette Femundshytten.
Sak 04/20: Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 07.01.20
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 05/20: Fjellstyrets hjemmeside
Vedtak: Vi velger ny hjemmesideløsning dvs. Norges fjellstyresambands
nettsideløsning, leverandør Gasta. Gunn tar ansvar for å ordne dette. Ved eventuell
opplæring, gis hele fjellstyre mulighet til å delta.
Sak 06/20: Søknad til kommunen ang uttalelsesrett
Vedtak: Os fjellstyre sender en søknad om å få delegert ansvar for reguleringer og
begrensninger i forhold til småviltjakta. Vi søker for en 4 årsperiode. Mette lager
utkast til søknad.
Sak 07/20: Betaling av småviltkort
Vedtak: Vi går for en ordning hvor jeger betaler kr 300,- når jakta blir tildelt, dvs
april/mai. Hvis det blir jakt, betales det resterende beløp kr 800,- innen 1. september.
Hvis det ikke blir jakt, betales ikke de trehundre kronene tilbake. Dette er å anse som
en administrasjonsavgift for å dekke fjellstyrets kostnader. Det må informeres godt
om dette på svarbrevet til jegerne. Gunn lager et utkast til svarbrev.
Orienteringssaker:
# Vidar orienterte om planer ang. isfiske-/scooterløype.
# Anne Hilde Rønes fra Statskog inviteres til å komme på neste møte, 31.03.
# Vi arrangerer åpent møte 17. mars. Mette lager utkast til innkalling/program.
Vidar Holøien Lars Erik Midtdal Lars Aage Brandsfjell
Gunn Tengesdal Mette Femundshytten

Sak 02.19

Ark 612

 

Vedr. klage – elgjakt

 Forslag til vedtak:

Os fjellstyre sender svar til Audun Walles jaktlag som foreslått.

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Os Fjellstyre sender svaret fra Norges Fjellstyresambands sanksjonsgruppe til Audun Walle`s jaktlag. Vi ber om at manglende innbetaling av faktura av   30.12.18 betales innen 10. mars 2019.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os Fjellstyre sender svaret fra Norges Fjellstyresambands sanksjonsgruppe til Audun Walle`s jaktlag. Vi ber om at manglende innbetaling av faktura av   30.12.18 betales innen 10. mars 2019.

 

 

Sak 03.19

Ark 611

 

Opplegg for småviltjakta 2019


Administrasjonens forslag til vedtak: 

Gårder som driver med utleie av husvære , er sikret jaktkort til to, tre eller fire jegere i hver periode i september. Det er ikke anledning til å flytte kort mellom perioder eller mellom utleiere. Om det ikke blir åpnet for jakt, gjelder samme regler som for øvrige jegere. Dette gjøres på følgende måte:

-          Jegerne søker jakt, betaler for jakta og henter kort på samme måte som øvrige jegere.

-          Utleierne varsler fjellstyret om hvilke jegere dette gjelder innen søknadsfristen for jaktkort.

 

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag:

Vi selger totalt 140 jaktkort, likt fordelt på de to periodene i September. Dersom jakta avlyses, får jegerene tilbake 2/3 av innbetalt sum. 1/3 holdestilbake for administrative utgifter.

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets tillegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Gårder som driver med utleie av husvære , er sikret jaktkort til to, tre eller fire jegere i hver periode i september. Det er ikke anledning til å flytte kort mellom perioder eller mellom utleiere. Om det ikke blir åpnet for jakt, gjelder samme regler som for øvrige jegere. Dette gjøres på følgende måte:

-          Jegerne søker jakt, betaler for jakta og henter kort på samme måte som øvrige jegere.

-          Utleierne varsler fjellstyret om hvilke jegere dette gjelder innen søknadsfristen for jaktkort.

Vi selger totalt 140 jaktkort, likt fordelt på de to periodene i September. Dersom jakta avlyses, får jegerene tilbake 2/3 av innbetalt sum. 1/3 holdestilbake for administrative utgifter.

 

  

Sak 04.19

Ark 300

 

Høring ny fjellov

 Forslag til vedtak:

Os fjellstyre sender høringsuttalelse som foreslått.

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Vi støtter i hovedsak uttalelsen fra Fjellstyresambandet, men med følgende komentarer. For komentarer se eget vedlegg.

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Vi støtter i hovedsak uttalelsen fra Fjellstyresambandet, men med følgende komentarer. For komentarer se eget vedlegg.

 

 -----------------------------------------

 

Møtet slutt.

 

 Arne Grue       Lars E. Midtdal    Thomas Engåvoll  Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 04.04.2019.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Orienterings-og drøftingssaker.

-Møte med Statsskog SF og Jon Rune Bakken vedrørende rettigheter i tidligere tvisteområde.

-Søknader om småviltjakt 2019.

  

Sak 05.16

Ark 021.1

.

Godkjenning av innkalling og .møtereferat fra møte den 18.02.19

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 18.02.2019 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 06.19

Ark 137

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Søknad om støtte til seminar – Arne Elgaaen.

 Forslag til vedtak:

Fjellstyret ser ikke den store nytten av kurset for sin del, men velger å gi en støtte på kr. 500,00.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Fjellstyret ser ikke den store nytten av kurset for sin del, men velger å gi en støtte på kr. 500,00.

  

Sak 07.19

Ark 137

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Søknad om støtte til bokprosjekt – Røros Museums- og historielag.

 Forslag til vedtak:

Vi velger og støtte prosjektet med totalt kr. 15000,-. Summen inneholder kr 3000,- for 10 bøker vi ønsker å kjøpe, som forhånsbetales.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Vi velger og støtte prosjektet med totalt kr. 15000,-. Summen inneholder kr 3000,- for 10 bøker vi ønsker å kjøpe, som forhånsbetales.

 

 

Sak 08.19

Ark 123

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Godkjenning av Årsmelding for virksomhetsåret 2018

Forslag til vedtak:

Tall på skutte elg endres til: 7 kuer, 2 1/2 år og eldre, 6 kuer 1,5 år og 3 kukalver.  8 okser, 2 1/2 år og eldre, 3 stk 1 1/2 år. Årsmelding godkjent med endringer.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Tall på skutte elg endres til: 7 kuer, 2 1/2 år og eldre, 6 kuer 1,5 år og 3 kukalver.  8 okser, 2 1/2 år og eldre, 3 stk 1 1/2 år. Årsmelding godkjent med endringer.

 

  

Sak 09.19

Ark 123

Saksbeh.: OOps/Engerdal fjellstyre

Godkjenning av regnskap for virksomhetsåret 2018

 Forslag til vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

 ----------------------------------------- 

Møtet slutt.

 Arne Grue       Lars E. Midtdal    Thomas Engåvoll  Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 29.04.2019.

Telefonmøte der følgende fjellstyrerepresentanter deltok: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 10.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 04.04.2019.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 21.04.2016 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 11.19

Ark 612

Saksbeh.: OOps

Vedr. samarbeidsavtale elgjakt 2019 – 2022.

 Forslag til vedtak:

Os fjellstyre har vurdert sin samarbeidsavtale med Tufsingdal Vestre og Tufsingdal Østre grunneierlag og konkludert med følgende:

-          Avtalen/opplegget er godkjent av Miljødirektoratet ift krav om rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende jegere. 

-          Samarbeidsavtalen åpner ikke for at nye innenbygdslag kan tildeles ett av de 5 jaktfelt som er forbeholdt innenbygdsboende jegere på lik linje med de opprinnelige og eksisterende 5 jaktlag, med mindre avtalepartene er enige om noe annet.

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre har vurdert sin samarbeidsavtale med Tufsingdal Vestre og Tufsingdal Østre grunneierlag og konkludert med følgende:

-          Avtalen/opplegget er godkjent av Miljødirektoratet ift krav om rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende jegere. 

-          Samarbeidsavtalen åpner ikke for at nye innenbygdslag kan tildeles ett av de 5 jaktfelt som er forbeholdt innenbygdsboende jegere på lik linje med de opprinnelige og eksisterende 5 jaktlag, med mindre avtalepartene er enige om noe annet.

----------------------------------------- 

Møtet slutt. 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Tomas Engåvoll    Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 08.05.2019.

Møtet var satt opp som telefonmøte. Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 12.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 29.05.2019.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 29.04.2019 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 13.19

Ark 612

Saksbeh.: OOps

Vurdering av status elgjaktlag ift teknisk gjennomføring av trekning.

 Administrasjonens forslag til vedtak:

Som følge av samarbeidsavtale vedr. opplegg for elgjakt mellom fjellstyret og 2 grunneierlag og godkjenning fra Miljødirektoratet, anser Os fjellstyre at innenbygds jaktlag som ikke oppfyller krav i nevnte samarbeidsavtale pkt 6, jfr vedtak i sak 11.19, behandles som utenbygdsboende ved trekning av elgjakt 2019. Dette av tekniske årsaker ved selve trekningsprosedyren i inatur.no.

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Som følge av samarbeidsavtale vedr. opplegg for elgjakt mellom fjellstyret og 2 grunneierlag og godkjenning fra Miljødirektoratet, anser Os fjellstyre at innenbygds jaktlag som ikke oppfyller krav i nevnte samarbeidsavtale pkt 6, jfr vedtak i sak 11.19, behandles som utenbygdsboende ved trekning av elgjakt 2019. Dette av tekniske årsaker ved selve trekningsprosedyren i inatur.no.

 

----------------------------------------- 

Møtet slutt. 

Arne Grue  Marian S. Holøien   Gunn Tengesdal    Thomas Engåvoll  Lars E. Midtdal

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 10.05.2019.

Telefonmøte der følgende fjellstyrerepresentanter deltok: Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 12.19

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 08.05.2019.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 08.05.2019 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 13.19

Ark 612

Saksbeh.: OOps

Godkjenning av trekningsresultat for elgjakt 2019.

 Innledningsvis ba Lars Erik Midtdal om å bli kjent inhabil i saken. Videre ba Marian Søndmør Holøien og Gunn Tengesdal om å få sin habilitet vurdert. Disse tre styremedlemmene fratrådte møtet under behandling av habilitetspørsmålene.

Fjellstyret kjente Gunn Tengesdal habil i saken. Lars Erik Midtdal og Marian Søndmør Holøien ble kjent inhabil i saken.

 

Administrasjonens forslag til vedtak:

 Os fjellstyre godkjenner for sin del tildeling av elgjakt for perioden 2019-2022.     

 

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag:

Brattegga:          Vidar Fredheim, 2555 Tufsingdalen

Flendalen:          Vidar Holøien, 2555 Tufsingdalen

Kornesset:          Espen Knutsen, 2555 Tufsingdalen

Småmyrhaugan:  Esten Håsether, 2555 Tufsingdalen

Vestsida:            Torvid Ivarson Leistad, 2555 Tufsingdalen

Østsida:              Bjørn Grue,  2500 Tynset

 

Administrasjonens froslag med fjellstyrets tillegg ble enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre godkjenner for sin del tildeling av elgjakt for perioden 2019-2022.     

Brattegga:          Vidar Fredheim, 2555 Tufsingdalen

Flendalen:          Vidar Holøien, 2555 Tufsingdalen

Kornesset:          Espen Knutsen, 2555 Tufsingdalen

Småmyrhaugan:  Esten Håsether, 2555 Tufsingdalen

Vestsida:            Torvid Ivarson Leistad, 2555 Tufsingdalen

Østsida:              Bjørn Grue,  2500 Tynset

  

----------------------------------------- 

Møtet slutt.

 Arne Grue    Mariann S. Holøien   Thomas Engåvoll  Gunn Tengesdal  Lars E. Midtdal

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Protokoll.Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 02.12.2019.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte:Arne Grue, Thomas Engåvoll, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

Sak20.19Ark 021.1

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 02.09. 2019.

Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 02.09.2019ble enstemmig godkjent.

Sak 21.19Ark 613

Ansvarstagende for deler av sperregjerdet for rein.

Forslag til vedtak:

Os fjellstyre godkjenner for sin del framlagt forslag til avtale om gjerdetiltak i Tufsingdalen. Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag(i kursiv):Os fjellstyre godkjenner for sin del framlagt forslag til avtale om gjerdetiltak i Tufsingdalen der Os fjellstyre har ansvaret for vedlikehold og reparasjon av strekningen Siksjøen Fjellvang og Fjellvang Bjørkly. Gjerdet ned til Siksjøen bør forlenges minimum 100 meter i nordvestlig retning i samråd med reindriftsnæringa. Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets tillegg enstemmig vedtatt.

Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak: Os fjellstyre godkjenner for sin del framlagt forslag til avtale om gjerdetiltak i Tufsingdalen. Der Os fjellstyre har ansvaret for vedlikehold og reparasjon av strekningen Siksjøen Fjellvang og Fjellvang Bjørkly. Gjerdet ned til Siksjøen bør forlenges minimum 100 meter i nordvestlig retning i samråd med reindriftsnæringa.

Sak 22.19Ark

Uttalelse om trasè og grunneiers samtykke motorferdsel i utmark «Gloføken 2020»

Forslag til vedtak: 1.Os fjellstyre godkjenner for sin del at hundeløpet «Gloføken 2020» arrangeres som omsøkt og at trasèer preparers som skissert. Fjellstyret forutsetter imidlertid atberørte reinbeiteinteresserog skiløyper ihensyntas og at arrangøren i god tid etablerer en dialog med ansvarlige for disse interessene. Protokoll.2.Fjellstyret forutsetter også at Femundløpet innhenter nødvendig dispensasjon for motorferdsel i utmark i god tid førarrangementet. Dersom slik dispensasjon foreligger, gir Os fjellstyre sitt samtykke etter Fjellovens § 12 og § 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til at Femundløpet AS kan preparere løype for omsøkt arrangement. Samtykket gjelder for den delen av strekningen som ligger på statsallmenningen i Os. Samtykket gis under forutsetninger og begrensinger som ligger i Os kommunes dispensasjonsvedtak.Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:1.Os fjellstyre godkjenner for sin del at hundeløpet «Gloføken 2020» arrangeres som omsøkt og at trasèer preparers som skissert. Fjellstyret forutsetter imidlertid at berørte reinbeiteinteresserog skiløyper ihensyntas og at arrangøren i god tid etablerer en dialog med ansvarlige for disse interessene.

2.Fjellstyret forutsetter også at Femundløpet innhenter nødvendig dispensasjon for motorferdsel i utmark i god tid før arrangementet. Dersom slik dispensasjon foreligger, gir Os fjellstyre sitt samtykke etter Fjellovens § 12 og § 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til at Femundløpet AS kan preparere løype for omsøkt arrangement. Samtykket gjelder for den delen av strekningen som ligger på statsallmenningen i Os. Samtykket gis under forutsetninger og begrensinger som ligger i Os kommunes dispensasjonsvedtak.

Sak 23.19Ark Søknad om støtte til skifertak til Bårehuset i Os Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Os fjellstyre vedtar å støtte Bårehuset med kroner 5000,-.Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets endelige vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:Os fjellstyre vedtar å støtte Bårehuset med kroner 5000,-.

Sak 24.19Ark 612Søknad om støtte til saksomkostninger.

Lars Erik Midtdal og Gunn Tengesdal ba om å få sin habilitet vurdert i saken, og fratrådte møtet under habilitetsbehandlingen. Fjellstyret kjente enstemmig Midtdal og Tengesdal inhabile i saken.

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Os fjellstyre vedtar å gi støtte til saksomkostninger på kr 150000,-. Fjellstyret ser dette som en nødvendig prinsippsak for å sikre de bruksrettene som fjellstyret er satt til å administrere. Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:Os fjellstyre vedtar å gi støtte til saksomkostninger på kr 150000,-. Fjellstyret ser dette som en nødvendig prinsippsak for å sikre de bruksrettene som fjellstyret er satt til å administrere.

Orienterings-og drøftingssaker:1.Kurs for nye fjellstyrer, 05.-06. februar 2020.

2.Evaluering av små-og storviltjakt 2019. Pr. dags dato skutt 25 av 37 elg. 12 rådyr av 20, herav 3 bukk. Fuglejakta: Ca 140 kort fordelt på 1. og 2. periode. Hver jeger har i snitt sett 15 ryper pr. dag. Pr jegerdag er det skudd ca 0,5 ryper. Tilbakemeldingene om baglimit på 2 ryper pr dag og 5 pr. uke har vært veldig positive. Fjellstyre vedtar og øke avgiften for fuglejakt til kr.1100,-. pr uke. Vi fikk posetive tilbakemeldinger på våre endringer vedrørende jaktkort til de jegerene som leier privat husvære i Tufsingdalen.

3.Vi innformerer om at vi har fått henvendelse fra Tine E Nestvold om beiting i utmark på vestsida av riksveien,ved Eggset, med elektronisk gjeting, Nofence.

Møtet slutt.Arne GrueLars E. Midtdal Thomas Engåvoll Mariann S. HoløienGunn Tengesdal

 

 

 

Referat fra møte i Os fjellstyre 07.01.20 kl 19.30

 

Tilstede: Marian S. Holøien, Thomas Engåvoll, Lars Erik Midtdal, Vidar Holøien, Lars Aage Brandsfjell, Gunn Tengesdal og

Mette Femundshytten.

 

Sak 01/20  Godkjenning av møtereferat 02.12.19

 

Vedtak: Enstemmig vedtattSak 02/20  Konstituering/fordeling av arbeidsoppgaver

 

Vedtak: Leder: Vidar Holøien

              Nestleder: Lars Erik Midtdal

              Kasserer: Gunn Tengesdal

              Sekretær: Mette Femundshytten

              Styremedlem: Lars Aage Brandsfjell

 

              Ansvarlig elgjakt, rådyr og skuddpremier: Lars Erik Midtdal

              Ansvarlig fugljakt: Gunn Tengesdal

              Ansvarlig fiske og bu v/Kløvsten: Vidar Holøien/ Mette Femundshytten

              Ansvarlig data: Gunn Tengesdal

 

Sak 03/20  Øke timeprisen for godtgjørelse/servering

 

Vedtak: Timeprisen økes til kr 180,- pr time. Godtgjørelse for matservering økes til 

               kr 250,- pr møte.

 

Orienteringssaker:

 

# kurs på Røros for nye fjellstyrer 5. og 6. februar. Vidar, Lars Erik, Gunn og Mette   deltar begge dager. Mette ordner samlet påmelding.

 

# Fjellstyremøter legges til siste tirsdag i måneden forutsatt at det er saker å ta opp,  ved høringsfrister, hastesaker o.l. avtales møter utenom dette.

 

# Gjerde Siksjøen-Fjellvang-Bjørkly har fjellstyre ansvar for vedlikeholdet.
Vidar Holøien        Lars Erik Midtdal

Gunn Tengesdal  Lars Aage Brandsfjell

Mette Femundshytten

 Referat fra møte i Os fjellstyre 25.02.20 kl 19.30 på fjellstyrets kontor.
Tilstede: Vidar Holøien, Lars Erik Midtdal, Gunn Tengesdal, Lars Aage Brandsfjell
og Mette Femundshytten.
Sak 04/20: Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 07.01.20
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 05/20: Fjellstyrets hjemmeside
Vedtak: Vi velger ny hjemmesideløsning dvs. Norges fjellstyresambands
nettsideløsning, leverandør Gasta. Gunn tar ansvar for å ordne dette. Ved eventuell
opplæring, gis hele fjellstyre mulighet til å delta.
Sak 06/20: Søknad til kommunen ang uttalelsesrett
Vedtak: Os fjellstyre sender en søknad om å få delegert ansvar for reguleringer og
begrensninger i forhold til småviltjakta. Vi søker for en 4 årsperiode. Mette lager
utkast til søknad.
Sak 07/20: Betaling av småviltkort
Vedtak: Vi går for en ordning hvor jeger betaler kr 300,- når jakta blir tildelt, dvs
april/mai. Hvis det blir jakt, betales det resterende beløp kr 800,- innen 1. september.
Hvis det ikke blir jakt, betales ikke de trehundre kronene tilbake. Dette er å anse som
en administrasjonsavgift for å dekke fjellstyrets kostnader. Det må informeres godt
om dette på svarbrevet til jegerne. Gunn lager et utkast til svarbrev.
Orienteringssaker:
# Vidar orienterte om planer ang. isfiske-/scooterløype.
# Anne Hilde Rønes fra Statskog inviteres til å komme på neste møte, 31.03.
# Vi arrangerer åpent møte 17. mars. Mette lager utkast til innkalling/program.
Vidar Holøien Lars Erik Midtdal Lars Aage Brandsfjell
Gunn Tengesdal Mette Femundshytten

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.03 | 18:27

Hei! Tenkte å søke rypejakt hos dere i år. Men får ikke opp søknasskjemaet. Får beskjed om at skjemaet er gått ut.
M.v.h Klaus Erik Hosteland

...
20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
Du liker denne siden