Diverse nyheter

Siste nytt

Siste nytt

Åpent møte i Os Fjellstyre i Tufsingdal Samfunnshus,29.01.kl.19.30

Saker: 
1.Dyrkningsjord innen reinbeiteområdet. Ordføreren deltar.
2.Småviltjakt
3.Storviltjakt
4. Høring ny fjellov
5. Småviltkonkuransse.

Os Fjellstyre

Siste nytt

Rypejakt 2019
(16.12.2018) Nå er det åpnet for å søke rypejakt høsten 2019, med søknadsfrist 1. april. Periodeinndeling er som før. VI tar som vanlig forbehold om at rypebestanden blir slik at det er forsvarlig å jakte. Endelig avgjørelse på dette og på kvoter, blir tatt siste halvdel av august.
Dersom du IKKE får kvittering på epost, er det blitt noe feil og du MÅ kontakte oss på epost thomas(at)engaavoll.no
I årets skjema er det lagt inn mulighet til å endre søknaden etter at du har sendt inn. Det følger med en lenke i eposten du får som kvittering, og med denne kan du gå inn og endre f.eks hvilke jegere som skal jakte sammen med deg. Fristen for endringer er 1. april.
Velkommen til en ny flott rypehøst i Tufsingdalen.

Småviltjakt i oktober 2018

Det er nå bestemt at det blir døgnjakt på rype/småvilt fra 4.oktober. Det blir salg av 30 kort i uka. 150 kr pr. døgn. 
1.11.18: Vi fortsetter med med muligheten for jakt utover.. Dvs. utover oktober og november..
Vi har kommet fram til at NATO-øvelsen blir neppe noe problem for jakt i fjellet for de som ønsker det. Siste uka i oktober kommer det sånne grønnkledde folk her....

Ta kontakt med Gunn på mobil 414 34 368, for avtale om henting/kjøp av kort,ved interesse.

1.11.18 : Vi har nå endelig fått eget VIPPSnr. 542428. Det blir ryddig og greit!!

Siste nytt

31.8.2018:
Praktisk informasjon til årets rypejakt finner du her.
Det serveres også kaffe og kaker da jaktkortene deles ut,både 9 og 16.;)

29.08.18:
Fjellstyret har vedtatt fellingskvoter med bakgrunn i høstens takseringer.
På ett jaktkort kan det felles tre ryper pr dag, begrenset til ti ryper pr uke. Det kan og felles en tiur pr dag, begrenset til tre tiur pr uke.
Jaktrapport skal leveres inn senest fire dager etter jaktslutt, fortrinnsvis digitalt på skjema som legges ut her. Når vi har fått inn nok resultater fra første jaktperiode, vil vi avgjøre om det skal selges dagskort i oktober. Dette vil i så fall starte 4/10. Mer informasjon om henting av jaktkort kommer senere.

09.08.18:  Rypetaksering 2018
I morgen starter arbeidet med å taksere rypebestanden i områdene våre. Kommunen har gitt dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene til dette arbeidet og hundene som deltar har på gult dekken. Vi takker hunder og eiere for innsatsen og ønsker lykke til.

01.06.18.
Vinner av rovviltkonkurransen 2017-2018 ble
Trygve Tengesdal, vi gratulerer!
Det ble tilsammen felt / fanget 14 rever, 2 mårer, 12 skjærer og 6 kråker.

10.04.18:  Trekking av rypejakt 2018
Nå har vi foretatt trekking av årets fuglejakt. Det har vært svært stor pågang og dermed er det dessverre en del som har fått avslag. Det er sendt ut epost til de som har fått og til de som ikke har fått. De vi ikke har epostadresse til får et brev i posten. Om du har søkt og av en eller annen grunn ikke har fått svar, er det fint om du tar kontakt med Thomas på 97159751.

28.03.18:  Overhold båndtvangen! 
 Os fjellstyres oppsyn har nå i påska registrert at ikke alle hundeeiere overholder båndtvangen som er innført i Os kommune. Nå har rådyra en vanskrlig periode med mye snø.

Skrantesjuke (CWD) 28.03.18.
Vi ber om at folk som finner døde hjortevilt, eller ser hjortevilt med unormal oppførsel varsler oss om dette.

Tamrein utafor reinbeiteområdet (17.01.18)
Vi har sendt brev til reinbeitedistriktet og til Fylkesmannen i Trøndelag angående tamrein som helt siden midten av november har vært utenfor de lovlige grensene. Les brevet her.

Mer om rypejakt(7.10.17):
Det selges dagskort for rypejakt videre utover høsten. Baglimit er som tidligere i høst en fugl pr dag og vi begrenser det til 30 kort pr uke.

Info angående Rypejakta 2017
Det er nå bestemt at  baglimit blir 1 rype pr.dag i år også. Dette for å holde rypebestanden oppe.Ifølge taksteringen er bestanden omtrent som i fjor.
Det er solgt 60 kort i første periode og 60 i andre.

Det blir åpent for kortutlevering Lørdag 9.9.17 i Fjellstyrerommet  ved Samfunnshuset i Tufsingdalen (skolebygningen)fra kl. 14.30 -16.30.
Likedan for 2.periode: Lørdag 16.9.17 fra 14.30 til 16.30.
ENKEL KAFFESERVERING!!

Dette gjelder også for overnattingsstedene i bygda som har fått kort. (Og innenbygds.) Ber om at dere "tar med" navn på jegere som skal leie,så kortene kan skrives på dem, selv om uleiere løser dem ut!!

Hvis dette ikke passer for noen, kan dere avtale for utlevering med Gunn på 41434368.

Jegere som er tildelt kort fra oss, holder seg innenfor våre grenser,ved opphold ved grenser,ber vi om at dere har lukket våpen og hunden koblet!!
Vi gjør også oppmerksom på at det IKKE er tillat å trene med hund uten å ha kjøpt treningskort fra oss (GJELDER FRA 21.8-9.9)!!
JAKTRAPPORTER KAN LEVERES I KASSA VED SANITÆRANLEGGET 

Siste nytt

Fellefangst (13.8.17):
vi har  to måfeller som vi gjerne låner ut til ivrige fangstmenn i vinter.  
Vi har og  noen utgaver av "Tilleggshefte til pelsjegerhåndboka" av John S Opdahl og tidsskriftet "Pelsjeger"   om noen er interessert. Ta kontakt med thomas(at)engaavoll.no

Siste nytt

Rypetaksering:
Taksering av rypebestanden startet i går, 11. august. Hundene som har dispensasjon fra båndtvangen skal bære blått dekken. 
Som tidligere år, skal det foretas både linje og områdetaksering. 28 linjer og tre områder skal undersøkes. I tillegg til at takseringen er viktig for de som holder øye med rypebestanden i landet, gir den oss et godt grunnlag for å kunne vurdere et fornuftig jaktuttak.

Siste nytt

Ang.betaling. : Kontonr: til Fjellstyre ang. jakt og fiske er: 1885 38 16686.
Det er også mulig og Vippse til kasserer: 414 34 368,så flytter kasserer det direkte over til kontoen til Fjellstyre!!
Vis helst at du har vippsa på telefonen til den du kjøper tjenester av med det samme. !!
Bare en fordel med minst mulig kontanter!!

Siste nytt

Feil angående skuddpremier i Os fjellstyre.
Ved e n glipp har måke blitt med i oversikten over skuddpremier.
De 2 måkeartene som er vanlig i vårt område, Fiskemåke og Hettemåke,
er begge totalfredet.
Ingen jakt på disse artene.

Siste nytt

Avtale om nødbeite.

Os fjellstyre har inngått avtale om nødbeite med Fæmund Sijte i Sålekinna. Avtalen ble undertegnet den 21 mars, og er som følger:


Beiteavtale om bruk av Sålekinna vinteren2017

 

1.  Innledning.

Denne midlertidige beiteavtalen opprettes mellom Os Fjellstyre og vinterbeitedistriktet Fæmund sijte. Bakgrunn er at store beitearealer innenfor Fæmund sijte er nediset og utilgjengelige som reinbeite pga . vinterens værforhold. En gruppe av Saanti Sijte var nødt til å flytte til Sålekinna.

 

2.  Avtalensanvendelse.

Denne avtalen kan i så henseende ikke brukes verken for eller imot noen av avtalepartene  i  andre sammenhenger.

 

3.   Arealbruk  oggrenser.

Avtalen omfatter arealer innenfor området Sålekinna som forvaltes av Os Fjellstyre . Avtalen gir rett til beiting med inntil 3400 rein . Grensene for avtaleområdet er merket i blått på kart i M 1: 100 000. Hver av partene skal ha sin kopi av kartet.

 

4.  Reineiers rettigheter ogplikter.

Innen avtaleområdet har reineier den samme tilsynsplikt som etter nåværende reindriftslov av 15. juni 2007 nr. 40. Innen avtaleområdet gir avtalen rett til beiting med rein i tidsrommet 17.02.2017 til 15.04.2017. Avtalen gir også adgang til motorisert ferdsel i reindriftsøyemed iht. motorferdsellovens bestemmelser. Avtalen gir ingen rettighet ut overdette.

 

Dersom rein kommer utenfor avtaleområdet, skal utleier og aktuell grunneier varsles så snart som mulig.

 

5.   Grunneiersrettigheter.

Avtalen medfører ikke innskrenkninger i grunneiers eller bruksberettigedes utnytting av de aktuelleutmarksområdene.

 

6.   Organisasjonsmessigeforhold.

Reinbeitedistriktet er representert ved distriktsleder pr.dd Laila M. Bergstrøm. OsFjellstyreerrepresentertavlederArneGrue,ogskalværebindeleddovenfor Fæmund sijte ogreindriftsmyndighetene.

 

7.   Kompensasjon.

Kompensasjon utgjør kr. 0,25 pr rein pr døgn. All kompensasjon forfaller til betaling innen 1. mai, og utbetales til fjellstyret. Beløpet i sin helhet skal tilfalle lokalsamfunnet ved bidrag til kirke, forsamlingshus e.l.

 

8.   Avtaletid .

Avtalen gjelder for tidsrommet 17.02.2017 til 15.04 . 2017. Reinen skal være flyttet ut av avtaleområdet senest innen15 . 04.2017.

 

9.   Mislighold  ogtvister.

Dersom noen av avtalepartene mener at det foreligger mislighold på avtalen, skal dette i første omgang bringes inn for lokal landbruks - og reindriftsmyndighetene for prøving. 

10.           Formaliteter.

Partene beholder ett eksemplar av avtalen hver. Kopi av avtalen samt kartgrunnlag  skal sendes til  Fylkesmannen  i Sør-Trøndelag  og Os komm u ne.

 

21.03.2017

  OsFjellstyre v/ArneGrue


Fæmund sijte v/Laila M .  Bergstrøm


 

Åpent møte ang.rein og nødvergeavtale 8. mars kl.19.30 i Samfunnshuset.

Åpent møte i Samfunnshuset.19.30 8.mars

Utkast av nødvergeavtale forslag her:

UTKAST

Nødvergeavtale om bruk av Sålekinna som krisebeite vinteren 2017

1. Innledning.

Denne midlertidige nødvergeavtalen opprettes mellom Os Fjellstyre og vinterbeitedistriktet Fæmund sijte. Bakgrunn er at store beitearealer innenfor Fæmund sijte er utilgjengelige som reinbeite pga. vinterens værforhold.

2. Arealbruk og grenser.

Avtalen omfatter arealer innenfor Sålekinna som forvaltes av Os fjellstyre og utgjør … km2 Grensene for leieområdet er fargelagt med gult på kart i M 1:50 000. Hver av partene skal ha sin kopi av kartet.

3. Reineiers rettigheter og plikter.

Innen avtaleområdet har reineier den samme tilsynsplikt som etter nåværende reindriftslov av 15. juni 2007 nr. 40. Innen det avtaleområdet gir avtalen rett til beiting med rein, og adgang til motorisert ferdsel i reindriftsøyemed i tidsrommet 15.02.2017 til 15.04.2017. Avtalen gir ingen rettighet ut over dette.

4. Grunneiers rettigheter.

Avtalen medfører ikke innskrenkninger i grunneiers eller bruksberettigedes utnytting av de aktuelle utmarksområdene.

5. Organisasjonsmessige forhold.

Reinbeitedistriktet er representert ved distriktsleder Laila M. Bergstrøm. Utleier er representert ved Os Fjellstyre. Etter godkjente vedtekter skal leder i Os Fjellstyre, Arne Grue representere utleiernes interesser og være bindeledd ovenfor Fæmund sijte og reindriftsmyndighetene.

6. Kompensasjon.

Kompensasjon utgjør kr. 220 ,- per km2, og baserer seg på avtale om beiteleie i og rundt Korsjøfjellet

All kompensasjon forfaller til betaling innen 1. mai, og utbetales til fjellstyret.

7. Avtaletid.

Avtalen gjelder for tidsrommet 15.02.2017 til 15.04.2017. Reinen skal være flyttet ut av avtaleområdet senes innen 15.04.2017.

8. Mislighold og tvister.

Dersom noen av avtalepartene mener at det foreligger mislighold på avtalen, skal dette i første omgang bringes inn for reindriftsmyndighetene for prøving.

9. Formaliteter.

Et eksemplar av avtalen beholdes av utleier v/Os Fjellstyre og et eksemplar beholdes av leietager v/Fæmund sijte. Kopi av avtalen samt kartgrunnlag skal sendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Dato.dato.dato

Os Fjellstyre Fæmund sijte

v/Arne Grue v/Laila M. Bergstrøm

ÅPENT MØTE 10.JANUAR


20.12.16:
10.januar blir det ÅPENT MØTE i Samfunnshuset. kl.19.30. Tema: Rådyr-Elgjakt?, Premiering av Rovviltkonkuranse 2015-2016, Hyttefelt Fjellvang.
Velkommen!


01.11.2016

Her kommer resultatlista etter rovviltkonkurransen 2015/2016:

1.  Trygve Tengesdal            1850 poeng
2.  Mona Jachwitz               1750 poeng
3.  Arve M. Røsten                950 poeng
4.  Frank Rønningen             400 poeng
4.  Torger Tengesdal             400 poeng
TOTALT FELT ROVVILT:
 2 mink
 3 røyskatter
 5 kråker
21 skjærer
 7 rev
 1 måke

Rypejakta 2016JAKTA 2016

01.05.2017


Da er søknadsfristen for småviltjakta 2017 ute.

Vi har mottatt ca 240 søknader.  Ut fra tellinger under jaktprøver, har Os Fjellstyre valgt å selge 65 kort, totalt.  Alle vil bli tilskrevet i løpet av uke 19.  


Taksering i August avgjør baglimit og evt andre tiltak.

Vi får håpe på en bra klekking i år  

Erik J

29.11. 2015


RESULTATER ROVVILTKONKURRANSE 2014/2015

Her kommer resultatlista etter rovviltkonkurransen 2014/2015:

 1. Geir Lunde                         3100 p

 2. Tobias Hodøl                         800 p

 3. Per Jonas Svendsen              800 p

 4. Mona Jachwitz                     800 p

 5.Tone Svendsen                      750 p

 6. Trygve Tengesdal                 650 p

 7. Tor Åge Skinstad                  350 p

 8. Torvid Leistad                      300 p

 9. Erling Holt                           300 p

10. Hugo Haltvik                       100 p  


Premieutdeling under Åpent Møte 04.12. 2015


Totalt felt rovvilt:

25 skjærer

13 rev

 6 kråker

 2 mår

 1 mink
 

RYPEJAKT 2015

19.08.2015

    
All jakt i Os Fjellstyrets område blir stengt for rype- og skogsfugl-jakt i 2015.  

Nærmere opplysninger om telling og refundering av innbetalte jaktkort  kommer senere, sammen med vedtaket.

Rype og rypejakt 2015

13.08. 2015

Vi har gjennomført ca  3/4 av rypetakseringa og det ser veldig dårlig ut.

To store kull under hele takseringa, ellers noen enkeltfugler.

Fjellstyret skal ha styremøte om ca ei uke, da er takseringa ferdig, da ser vi hvordan resultatet har blitt og vil da ta stilling til høstens jakt.

Informasjon vil komme fortløpende, men det kan være lurt å undersøke alternative jaktområder.

Vi har hatt flere brudd på båndtvangsbestemmelsen og trening av hund der det ikke er tillatt.  Oppfordrer jegere på det sterkeste til å overholde båndtvangen og trene på angitt område.


Tildeling jaktkort, småvilt, høsten 2015


Siste nytt

Os fjellstyre har fastsatt nye jaktider for elg og rådyr 2015, se under Elg-og rådyrjakt.

Siste nytt

Åpent møte om elg- og rådyrjakt i Tufsingdalen samfunnshus søndag 22.03.2015. kl.12.00.

Os fjellstyre / Tufsingdalen viltstellområde ønsker å ta opp følgende emner:
- Gjennomgang av siste 4-årskontrakter elgjakt
- Nye kontrakter fra 2015
- Kvoter, jakttider, avskytingsmodell
- Elgforing
- Rådyrjakt, jakttider og kvote
- Eventuelt

Siste nytt

VIDERE SMÅVILTJAKT FRA 02.10.2014

26.09. 2014

Det blir videre kortsalg fra 02.10. 2014.
Det blir dags- og ukeskort.
Korta fås kjøpt hos Mette Femundshytten eller Erik Jachwitz.
Baglimit blir 2 ryper pr jeger pr dag.

Forbehold om restriksjoner ved stort jaktpress.

Skitt jakt! 


RESULTATER ROVVILTKONKURRANSE

16.07.2014

Beklager at det har tatt tid å få lagt ut resultatene av rovviltkonkurransen, men nå er dette klart.

 1.  Jens Georg Knutsen                        3900 p
 2.  Mona Jachwitz                               3650 p
 3.  Tor Åge Skinstad                             1800 p
 4.  Torger Tengesdal                             700 p
 5.  Erling Holt                                       600 p
 6.  Arve M. Røsten                                 500 p
 7.  Arne Ivar Hodøl                                450 p
 8.  Anders A. Hodøl                               400 p
 9.  Lars Erik Midtdal                              400 p
10.  Bjørn R. Olavesen                            300 p
11.  Torvid Leistad                                 300 p


Bestemannspremien går til Jens Georg Knutsen.  Dette er en håndlaget kniv av Brede Bakken.

I tillegg ble det foretatt trekning mellom alle deltakerne om 3 sesongkort for småviltjakt. 

Trekningen ble foretatt av TUNA og følgende får jaktkort:

Erling Holt
Anders A. Hodøl
Lars Erik Midtdal

Kniven tildeles ved en passe anledning og jaktkortene fås ved henvendelse til Erik Jachwitz.

Totalt felt rovvilt:

22 rev
20 skjærer
14 måker
 3 kråker
 3 mår
 1 ravn
 1 røyskatt

Dette må være et bra resultat for småviltet.
Håper på like stor om ikke større oppslutning i neste periode.

17.06.2014. Os fjellstyre åpner for bukkejakt rådyr. Se under ELG-OG RÅDYRJAKT.

11.05.2014

Da er trekninga av jaktkort for småviltjakta 2014 foretatt.

ALLE vil få svar, enten dere er tildelt kort eller ikke.

Svar kommer pr post/mail i uke 20.

17.03.2014

MINNER OM AT FRISTEN FOR SØKNAD OM SMÅVILTJAKT,  ER 01.04.

BUTIKKEN ER ÅPNET IGJEN

17.03.2014

Da er butikken i Tufsingdalen åpnet igjen.
Samboerparet Hanne Håsether Slemdal og Geir Lunde står for driften.  De åpna i slutten av januar 2014.

Åpningstider:
Mandag - Fredag  1000 - 1700
Lørdag                 1000 - 1500

Utenom åpningstid, etter avtale.
Tlf Hanne  93 97 99 99
Tlf Geir     93 97 90 00
Butikken  624 98 000


Det vil som tidligere være muligheter for å kjøpe fiskekort og treningskort i butikken.

Tildelte småviltkort, kan også hentes her.

VIDERE KORTSALG, SMÅVILTJAKT 2013

28.09.2013

Etter gjennomgang av jaktrapportene om sett og skutt vilt, har fjellstyret sett seg nødt til å redusere videre jakt, da noen områder rundt oss stenger jakta helt.

Vi stopper jakt på storfugl (tiur), men fortsetter med redusert kortsalg på rype med BAGLIMIT 1 RYPE pr. JEGER pr. DAG.

Dette gjøres ved at vi selger døgnkort til maks 20 jegere pr dag.
I tillegg er det noen få ledige kort ved overnattingsstedene.  Samme baglimit her.

Fjellstyret forbeholder seg retten til å kunne stoppe kortsalget hvis de finner dette nødvendig.

Maks døgnkort pr. jeger er 3 stk.

Døgnkortet koster kr 150,00

Foreløpig salg av kort blir hos  ERIK JACHWITZ
fra 02.10. 2013

Vi håper på forståelse fra jegerne for disse begrensningene, da vi håper på mer stamfugl i terrenget til neste høst.

OPPLÆRINGSJAKT

17.09.2013

Da det har vært en del spørsmål i forbindelse med opplæringsjakt, viser vi til følgende:

Forskrift om utøvelse av jakt og fangst.
Kap. 2 ALDERSGRENSER

§ 5. Generell aldersgrense for jakt og fangst
Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.  Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år.  For fangst av gaupe er aldersgrensen 18 år.

§ 6.  Opplæring i jakt og fangst
Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende:
a) har samtykke fra foreldre eller foresatte og
b) er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.  Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år.  Tilsynspersonen skal også ha tillatelse fra rettighetshaver.  Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

Den som har fylt 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt med våpen i opplærings-øyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf dog Lov 9. juni 1961 nr 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29.  Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

UTDELING AV JAKTKORT 1. PERIODE 2013

17.09.2013

Utdeling av jaktkort i samfunnshuset 09.09.13, ble en koselig kveld.
Mange møtte opp, fikk kort og slo av en prat.

Disse gutta har jakta her i Tufsingdalen i 32 år, det må vel bare bety at de trives her.
Fra v:  Hans Erik Slette, Svein Furuseth, Johannes Solberg og Bjørn Erik Myhre.

KUNNGJØRING ANG OS FJELLSTYRES JAKT- OG FISKEKORT

15.09.2013

Da grunneier, Hans Ole Sæter, har trukket seg fra samarbeidet med grunneierlaget, dekkes IKKE det skraverte området av Os fjellstyres jakt- og fiskekort.
Grenser vil etter hvert bli oppmerket i terrenget.
Det vil bli utdelt ett større kartutsnitt ved henting av jakt/fiskekort.
 

Klikk på kartutsnittet for å få det litt større.

UTLEVERING AV JAKTKORT 2013

23.08.2013

Jaktkort vil i år bli utlevert fra vårt kontor, på skolen.
For første periode, 09.09. kl 1900 - 2200.
For andre periode, 16.09. kl 1900 - 2200.
Vi forsøker å få til en kopp kaffe og noe å bite i.
TUNA (Tufsingdalen jakt- og fiske), vil også være tilstede.
Vi håper at flest mulig har anledning til å møte opp og ta en prat over en kopp kaffe.

For dere som ikke har anledning til å møte her, kan kort fås utlevert hos Mette Femundshytten eller hos Erik Jachwitz.

RYPETELLING

23.08.2013

Rypetellinga i høst viste store kull og bedring fra i fjor.
Vi opprettholder samme baglimit som i fjor, 2 ryper pr dag pr jeger.

ROVVILTKONKURRANSE

23.08.2013

Rovviltkonkurransen går fra 01.09.2013 og ut jakttidsrammen for det enkelte rovviltet.
Poeng som skuddpremie (eks:  sk.pr. for rev er kr 400,- da blir poenget pr rev 400).

Det vil bli laget egen liste på hjemmesiden over jegere og antall felt rovvilt/poeng.
Denne vil bli oppdatert fortløpende.

Felt rovvilt, leveres hos Lars Erik Midtdal.

Når konkurransen er avslutta, vil vi trekke ut premier blant alle deltakerne på denne listen. 


Gjelder rovvilt felt innenfor Os Fjellstyrets område.

VANNPRØVER og KULTIVERINGSTILTAK

Fjellstyret har inngått samarbeid med Tufsingdalen Jeger- og fisk  (TUNA), om uttak av vannprøver og kultiveringstiltak i områdets fiskevann.

ELGBEITE

Fjellstyre har sammen med Statskog, funnet fram til et område med ungfuru som vi kan tynne ut og la elgen beite i, i vintersesongen.
Vi har mye trekkelg i vinterhalvåret, derfor er det viktig å få satt i gang tiltak for å prøve å begrense påkjørsler og ulykker i forbindelse med at elgen krysser riksveien.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Mette Femundshytten | Svar 31.08.2018 09.57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

Heinrich Kleinemenke | Svar 11.07.2018 21.04

Hvem har vel egentlig ansvar for de voldsomme plast søppel etter elg foring på Brenna? Hvis også kongen er bekymret over plast tilgrising, må vi også forstår.

Håvard Narjord | Svar 02.09.2017 18.22

Mener totalkvote på f.eks. 8 ryper og dagskvoter på 2- 3 er en mye bedre løsning enn en nærmest tåpelig kvote på 1. Har registrert mer enn i fjor.Store kull

Thomas Lervik Engåvoll | Svar 27.03.2017 14.03

Hei. Legger dere ut en kopi av den endelige reinbeiteavtalen i Litj-Nørdalen her etterhvert?

Øystein Fjellgaard | Svar 22.05.2014 09.12

Hyggelig at butikken i Tufsingdalen er åpnet !

Os Fjellstyre | Svar 30.09.2013 23.38

Det var hyggelig å høre

Øystein Fjellgaard | Svar 27.09.2013 16.08

Siden er meget oversiktlig. Lett å finne frem. Store og fine lesbare fonter på skriften. Innholdet er informativt. Flott !

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden