Møtereferater, Os Fjellstyre

Møtereferat, Os fjellstyre, møtet holdt på Eggset 25.04.2013

kl 1000.

 

Tilstede: Erik Jachwitz, Arne Grue, Heidi Lundstedt,

Mette Femundshytten, Lars Erik Midtdal.

 

Sak  2/13:  Unntatt offentligheten.

Sak  3/13:  Småviltkort sesongen 2013, fordeling.

Vedtak: 

Det tildeles 75 kort i 1. uke og 75 kort i 2. uke.

Kort til utleiere som før.

Når det gjelder fordeling mellom søkere/loddtrekning vises til sak 26/12.

Sak  4/13:  Fredet område i Kvernlia. Området har gjennom en del

                 år vært fredet for småviltjakt.

Vedtak: 

Os fjellstyre opphever denne fredninga med bakgrunn i NINA's forskningsresultater.

Det gir liten effekt å frede så små områder.

Sak  5/13:  Oppsynsordningen i Os fjellstyre.

Vedtak:

Leder Erik Jachwitz tar kontakt med Engerdal fjellstyre om leie av oppsyn.

Sak  6/13:  Predatorkonkurranse.

Vedtak:

Os fjellstyre utlyser en slik konkurranse for kommende jaktsesong.

Sak  7/13:  Unntatt offentligheten.

Sak  8/13:  Orienteringssak vedrørende Kløvstenbua (utleiebua).

Det er kjørt ca 4 kubikk ved til bua.  Likedan er det kjøpt inn noe nytt utstyr til kjøkkenet. Mette Femundshytten har også tatt rundvask av utleiebua.    Vi må se på utleiepriser på et senere møte.

 

Erik Jachwitz, Arne Grue, Heidi Lundstedt,

Mette femundshytten, Lars Erik midtdal /r

Referat

Fjellstyremøte Os Fjellstyre på kontoret 06.06.2013 kl 1930

Hele fjellstyret møtte.

 

Sak 9/13:  Årsmelding for Os Fjellstyre 2012.

Mette Femundshytten har skrevet årsmeldinga.

Vedtak: 

Styret godkjenner årsmeldinga enstemmig.

 

 

Sak 10/13:  Regnskap for Os Fjellstyre 2012.

Regnskapet er ført av Vekstra, 2550 Os.

Vedtak:  Styret godkjenner regnskapet enstemmig.

              Regnskapet er revidert av Fjell revisjonsfirma.

 

Sak 11/13:  Budsjett for Os fjellstyre 2013.

Budsjettet er utarbeidet av kasserer Mette Femundshytten.

Vedtak:  Styret godkjenner budsjett for 2013 enstemmig.

 

Sak 12/13:  Tufsingdal Fisk.

Arne Grue refererte brev fra advokat Tor Gresseth vedrørende mulige tiltak fra Os fjellstyres side.

 

Vedtak: 

Os fjellstyre benytter seg av vedtektene for Tufsingdalen Fisk paragraf 7 og innkaller til ekstraordinært årsmøte.

Utkast av innkalling sendes adv. Gresseth for godkjenning.

Tidspunkt for ekstraordinært årsmøte bestemmes senere.

 

Sak 13/13:  Søknad fra jubileumskomiteen for 300årsjubileet

                  for Tufsingdalen om et bidrag til markeringene.

Første faste bosetting i Tufsingdalen kom med oppstarten av sølvgruva i 1713.

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i Fjelloven ,paragraf 11, bevilger Os fjellstyre kr 10000,- til formålet.

Heidi Lundstedt fratrådte under behandling av denne saken, hun er styremedlem i nevnte jubileumskomite.

   

 

Fjellstyremøte Os Fjellstyre på kontoret 03.09. 2013 kl 2000

Hele fjellstyret møtte.

 

Sak 14/13:  Samarbeid med Engerdal Fjellstyre vedr.  oppsynstjeneste og eventuelle andre tjenester.

Vedtak:

Os Fjellstyre avtaler et møte med Engerdal Fjellstyre om disse sakene.

 

Sak 15/13:  Fiskekort for innenbygds.

De aller fleste innenbygds som løser fiskekort er de samme som deltar aktivt i fiskekultivering på fjellstyrets område.

Os Fjellstyre har derfor diskutert om ikke alle innenbygds burde få fritt fiskekort.

Dette ikke minst pågrunn av leieavtalen vi har med de to grunneierlaga i Tufsingdalen.

 

Vedtak:

Os Fjellstyre vil vurdere saken og ta en avgjørelse før nyttår.

 

Sak 16/13:  Småviltjaktkort, utdeling.

 

Vedtak:

Vi deler ut jaktkort den 9/9 og 16/9 på kvelden i Samfunnshuset.

TU-NA ordner kaffesalg.

Dagskvote er som i fjor 2 ryper pr. jeger pr. dag.

 

Sak 17/13:  Pausa i elgjakta f.o.m. 2/10 t.o.m. 9/10, skal

                  denne oppheves?

Spørsmålet er reist av innenbygds elgjaktlag.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre har vedtatt at pausa beholdes som før.  Dette av hensyn til rådyr- og småviltjegere, samt at elgen vil få noe mer ro.

 

Sak 18/13:  Søknad fra Bakkveianlegget om bidrag til ny bru over

                  Flena.

                  Kostnadsoverslag ca kr 200.000,-

 

Vedtak:

Med bakgrunn i Fjellovens § 11 bevilger Os Fjellstyre kr 20.000,- til formålet.

 

Sak 19/13:  Tufsingdalen fisk.

 

Vedtak:

Os Fjellstyre viser til tidligere vedtak i sak 12/13.

Vi bestemmer ekstraordinært årsmøte i Tufsingdalen fisk til Torsdag 10. Oktober kl 1930.

 

Sak 20/13:  Guida turer med snøskuter inn til enkelte fiskevatn.

Tufsingdalen- og Narbuvoll Utviklingslag søker om tillatelse til å kjøre over Os Fjellstyres område.

 

Vedtak:

Os Fjellstyre har ingen motforestilling til dette.

 

Sak 21/13:  Kjøp av båthenger til Os Fjellstyres båt.

Vi er tilbudt å kjøpe en brukt båthenger av Erik Jachwitz.

 

Vedtak:

Os Fjellstyre kjøper denne båthengeren for kr 3.000,-.

Erik Jachwitz fratrådte under behandling av sistnevnte sak.

 

Møtet slutt.

 

Erik Jachwitz  Arne Grue  Heidi lundstedt  Mette Femundshytten

Lars Erik Midtdal /ref.

 

Referat

Fjellstyremøte Os Fjellstyre 27.09.2013. kl 20.00. på kontoret.

Hele fjellstyre møtte.

 

Sak 22/13:  Leieavtalen mellom Os Fjellstyre og grunneierlaga i  Tufsingdalen.   

Fra Tufsingdalen østre grunneierlag møtte Vidar Holøien og fra Tufsingdalen vestre grunneierlag ,Torvid Leistad.                  Bakgrunnen for møtet er Hans Ole Sæters utmeldelse av Tufsingdalen vestre grunneierlag.

 

Vedtak:

Ny leieavtale mellom Os Fjellstyre og de to over nevnte grunneierlag blir inngått før 2015.                                                                      

Da blir det 4-årsavtale som sammenfaller med 4-årskontrakten for elgjakta.                                                                                     Denne vil da erstatte tidligere inngåtte avtale for 2012 - 2016, se sak 36/12.

 

Sak 23/13:  Orienteringssak vedrørende Hans Ole Sæters skogteig som er trekt ut av Tufsingdalen vestre grunneierlag.

Os Fjellstyre har fra og med 2. periode av småviltjakta 2013 sendt med kart over Hans Ole Sæters eiendom, samt lagt ut informasjon på hjemmesiden vår   www.os-fjellstyre.net

 

Sak 24/13:  Videre småviltjakt f.o.m. 02.10.2013.

Os Fjellstyre har fått inn en del jaktrapporter fra 1. og 2. periode av rypejakta.  Disse tilsier at vi har en liten økning i rypebestanden, som gjør at vi kan slippe til et lite antall jegere.

 

Vedtak:

Det selges kun dagskort, maksimum 20 kort pr. døgn.

Bag limit 1 rype pr. dag.  Det er kun tillatt å jakte rype, storfugl er fredet.

Maks døgnkort pr jeger er 3 stk.

 

Sak 25/13:Treningskort for hund.

Os Fjellstyre har hatt svært lav pris på disse korta, kr 20,- pr. døgn og kr 80,- pr. sesong.

I Fjellovens kapittel IV § 13 angående prisrammer på jakt- og fiskekort er ikke treningskort for hund nevnt.

 

Vedtak:

Prisen på treningskort økes til kr 40,- pr. døgn og kr 200,- pr. sesong.

 

Sak 26/13:   Orienteringssak vedrørende Os Fjellstyres behov for kjøp av tjenester fra Engerdal Fjellstyre, så som blant annet nødvendig saksbehandling.

Se sak 14/13.

Daglig leder der har ikke gitt tilbakemelding på vår henvendelse.

Leder i Os Fjellstyre tar derfor kontakt med leder i Engerdal Fjellstyre for å avtale et møte før 15. November.

 

Møtet slutt.

Erik Jachwitz,  Arne Grue,  Mette Femundshytten,  Heidi Lundstedt,  Lars Erik Midtdal/ref

Referat Os Fjellstyre, møte 25.11.2013 kl 19.30

Alle møtte.

 

Sak 27/13:  Anmeldelse av ulovlig reinbeite vinteren 2012-13.

Det var klare brudd på §17 i Fjellova fra Reindriftsnæringa i fjor vinter.  Da Os Fjellstyre kontaktet lensmannen på Tynset angående dette, ville han ikke forfølge saken, vi ble bare henvist til reindriftsagronomen.

Vedtak: 

Anmeldelse er nå sendt politimesteren i Hedmark.

 

Sak 28/13:  Utleiepris på Os Fjellstyres bu ved Femund.

Prisen har vært kr 250,- pr. døgn.

 

Vedtak: 

Sammenlignet med tilsvarende utleiebuer andre steder økes prisen på vår utleiebu til kr 350,- pr. døgn, f.o.m. 1/1-2014.

 

Sak 29/13:  Forslag til budsjett 2014.

Mette Femundshytten har utarbeidet forslaget.

 

Vedtak: 

Budsjettet vedtas som det foreligger, med mulig revisjon før 1/7-2014.

 

Sak 30/13:  Levering av elgskinn til oppkjøper Lars L. Grøndalen; administrasjonsavgift til Os Fjellstyre.

Det går med noe tid til tilrettelegging, salting m.m.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre beholder kr 20,- pr. skinn av en pris på ca kr 150,- for voksne og kr 100,- for kalv.

Orientering vedrørende rypejakta.

Tildeling til utleiere/overnattingssteder bør kanskje økes ut over 2 kort?  Os Fjellstyre vil innhente synspunkter fra utleierne på dette, og ta opp saken på nyåret.

 

Sak 31/13:  Unntatt offentlighet.

 

Møtet slutt.

Erik Jachwitz     Arne Grue     Mette Femundshytten   

Heidi Lundstedt     Lars Erik Midtdal

Referat Fjellstyremøte 05.12.2013  kl 1100, på kontoret.

Alle møtte

 

Sak 32/13:  Unntatt offentlighet.

 

Sak 33/13:  Unntatt offentlighet.

 

Møtet slutt

Erik Jachwitz     Arne Grue     Mette Femundshytten

Heidi Lundstedt    Lars Erik Midtdal/ref

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

heinrich kleinemenke | Svar 31.10.2014 14.46

mötet 25.4.13 sak 4/13
i stede for a oppheve fredning har det vaert en mye mer logisk vedtak aa frede en saa stor omraade at det har en positiv effekt.

Håvard N | Svar 18.08.2014 19.51

Heisann. Har dere sluttet å legge ut møtereferater?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden