MØTEREFERATER 2016

Møteprotokoller 2016

 Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 13.01.2016.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Erik Jachwitz, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

Fra det forrige fjellstyret møtte Heidi Lundstedt og Mette Femundshytten.

 

Sak 01.16

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 11.12. 2015.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 11.12.2015 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 02.16

Ark

 

Konstituering og fordeling av arbeidsoppgaver

 Fjellstyrets vedtak:

Leder Arne Grue og nestleder Lars E. Midtdal er valgt.

Gunn Tengesdal blir kasserer og  får hovedansvar for hjemmesida. Os fjellstyres adresse blir: Gunn Tengesdal, Kopparleden 6249, 2555 Tufsingdalen.

Erik Jachwitz tar seg av søknader / salg av småviltkort.

Mariann Søndmør Holøien er ansvarlig for fiske, samt for utleiebua ved Kløvsten, og hun blir fjellstyrets referent.

Lars E. Midtdal er ansvarlig for Tufsingdalen viltstellområde.

 

------------------------------------

 

 

Orienteringssaker:

 1. Fjellstyrekurs på Røros 4. og 5. februar, påmelding: Mariann, Gunn og Lars E. Møter begge dager, Arne møter dag 2.
 2. Gratis fiskekort for innenbygds? Dette kan taes opp på kurset på Røros.
 3. Neste fjellstyremøte berammes til 02.03.2016. kl. 10.30-15.00.

 

Fjellstyremøtet avsluttet kl. 11.30.

-----------------------------------------

 

 Drøftingssaker:

 Fjelloppsyn  Arne Elgaaen møtte kl. 11.30.

Det ble diskutert rundt den ulovlige reinbeitinga og de rapporter oppsynet har skrevet i den forbindelse.

 

Kl. 12.00. møtte Helge Hansen og Camilla Knutsen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Landbrukssjef Tore Evavold møtte fra Os kommune. Reindrifta var invitert men hadde ikke anledning til å møte.

Arne Grue redegjorde for årets reinbeiting utafor distriktsgrensa.

Helge Hansen orienterte om sperregjerdet ved Brekken som blir sabotert så reinen kommer seg  sørover før den skal. Denne saboteringa er anmeldt. Dette gjerdet skulle hindre mye av det tidlige trekket mot Femund.

Distriktsplan er under arbeid, og det er holdt tilbake tilskudd til reindrifta i påvente av at den blir fullført.

Varsel om uttdriving i Tufsingdalen er gitt, og fristen går ut i morgen 14.01.2015.

Helge Hansen lovte at fremdriften med sperregjerder for rein på østsida i Tufsingdalen skulle prioriteres.

Arne Grue blir kontaktperson mot reindrifta, både når vi kan vente innrykk av rein og når reinen er på ulovlig område. Forslag på vara : Torvid Leistad.

 ____________________________________

Møtet slutt.

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Erik Jachwitz        Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 


 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 02.03.2016.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Erik Jachwitz, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Sak 03.16

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 11.12. 2015.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 13.01.2016 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 04.16

Ark 316

 

Os fjellstyres grense i Flenskampen

 Fjellstyrets vedtak:

Vi ber Wagnild å innkalle til et felles møte mellom Engerdal og Os fjellstyrer og Statskog, for å diskuttere jakt på eiendomen Femundsmarka Statskog 168/1.

 

------------------------------------

 

Orienteringssaker:

-          Kurs 4. og 5. februar på Hotell Røros. 3 var på begge dagene, 1 bare andre dag. Godt fornøyd med opplegget.

-          Fagdag og årsmøte 29.02 og 01.03.16 Sør Trøndelag/Hedmark. Nyttig med samarbeid om forslag til valg nemda i Fjellstyresambandet. Vi må dessuten bli flinkere til å komme med saker til Hedmark/Sør Trøndelag Fjellstyresammenslutning.

-          Foreløpig regnskap 2015. Ingen tall enda.

-          Årsmelding 2015. Lars Erik skal skrive.

-          Reinbeiting. Det er ikke kommet svar på henvendelsen vår til reindriftsforvaltninga. Arne tar kontakt igjen og minner om utdrivingsvedtaket i overenskomsten, punkt 3. Da reinen fortsatt beiter ulovlig.

-          Rypejakta 2016. Avventer til etter telling. Erik kan bruke skuter ved behov i forbindelse med taksering.

-          Lovutvalget(sentralt) epost fra Engerdal.

 

 

Neste møte: 26.04.16, kl 10.30.

 

Møtet slutt.

 

  Arne Grue       Lars E. Midtdal    Erik Jachwitz        Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 


 

 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 26.04.2016.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Erik Jachwitz, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

I tillegg var Geir Wagnild fra Statskog SF innkallt, men møtte ikke.

 

Sak 05.16

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 02.03.2016.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 02.03.2016 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 06.16

Ark

 

Innkomne synspunkter på lokale bestemmelser – Audun Walles jaktlag

 Administrasjonens forslag til vedtak:

Os fjellstyre svarer på Audun Walles brev som foreslått i framlagt forslag til svarbrev.

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre svarer på Audun Walles brev som foreslått i framlagt forslag til svarbrev.

 

 

 

Sak 07.16

Ark

 

Opplegg for småviltjakta 2016

 Saken legges frem for fjellstyret uten konkret forslag til vedtak.

 

Fjellstyrets vedtak:

 1. Fjellstyret vil i år selge ca. halvparten av tidligere salg, det vil si ca. 65 kort, i første og andre periode. Fordelingen av kort følger tidligere års praksis. Blir det ikke jakt, betales det tilbake 2/3 av det betalte beløp. Dette blir opplyst ved utdeling.
 2. Erik Jachwitz får ansvaret for takseringen til høsten.
 3. Fjellstyret vedtar å endre pris på jaktkort for 1. og 2. periode til kr. 1000,-.

 

Sak 08.18

Ark

 

Årsmelding og regnskap 2015 for Os fjellstyre

 Administrasjonens forslag til vedtak:

Os fjellstyre godkjenner med dette framlagte forslag til årsmelding og revidert regnskap for 2015.

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:  

Os fjellstyre godkjenner med dette framlagte forslag til årsmelding og revidert regnskap for 2015.

 

 

______________________________________________________

 

Drøftingssaker:

 • Landsmøte i Norges Fjellstyresamband, Steinkjer 09.06.16. Påmelding innen 110516.
 • Rein. Fortsatt uklart om videreføring av gjerde, da reindriftsnæringa ikke møter til møte. Det purres på nytt møtetidspunkt.
 • Trekanten, til Femundsmarka Statskog i Os kommune, gnr 168, bnr 1 . Forslag om jakt bare for innenbygds i området. Vi ønsker åpen jakt for alle og at vi kan benytte området som treningsområde for hund.
 • Søknad om fornying av dispensasjon i forbindelse med elgjakt. Rendalen Nordre Statsalmenning i Os. Miljødirektoratet har godkjent vår ordning videre for 5 nye år.
 • Neste møte: 25.08.16 kl 19:30.                                                                                       

_______________________________________________________

Møtet slutt.

____________________________________________________________

 

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Erik Jachwitz        Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 


 

 

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 22.08.2016.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Erik Jachwitz, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Erik Jachwits ble kjent inhabil i sak 11.16. Ingen vararepresentant møtte i hans sted.

 

Sak 09.16

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 21.04. 2016.

 Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 21.04.2016 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 10.16

Ark 613

 

Småviltjakta 2016

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

 Opprettholder jakt på de kort som er solgt,  65 kort, med baglimit 1 rype pr dag. Eventuelt vurdere salg av døgnkort senere i jakta, ut fra hvor mange ryper som felles i 1. og 2. periode og etter takseringsresultat.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Opprettholder jakt på de kort som er solgt,  65 kort, med baglimit 1 rype pr dag. Eventuelt vurdere salg av døgnkort senere i jakta, ut fra hvor mange ryper som felles i 1. og 2. periode og etter takseringsresultat. 

 

Sak 11.16

Ark 173

 

Garanti for kjøp av aksjer

 Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Os Fjellstyre garanterer  overfor Tufsingdal Eiendom A/S for kjøp av aksjer for kr 200 000,- ved kjøp av næringseiendom i Tufsingdalen.

Fjellstyrets forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer for. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os Fjellstyre garanterer  overfor Tufsingdal Eiendom A/S for kjøp av aksjer for kr 200 000,- ved kjøp av næringseiendom i Tufsingdalen.

 

Sak 12.16

Ark 046

 

Annonsering i Internettopplysningen.

 Administrasjonens forslag til vedtak:

Os fjellstyre takker nei til tilbudet fra internettopplysningen.no.

 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre takker nei til tilbudet fra internettopplysningen.no.

 

 ------------------------------------

 Orienterings- og drøftingssaker:

 1. Os Fjellstyre ønsker 3 rapportkasser for jaktkort. Det brukes to postkasser, til Erik Jachwitz og Gunn Tengesdal. Gunn Tengesdal kjøper inn ei kasse som hun får Arne Elgåen til å sette opp på servicebygget ved butikken.
 2. Arne Grue refererte fra årsmøte i Fjellstyresambandet i Steinkjer i Juni.
 3. Sperregjerde for rein i Tufsingdalen. Berørte grunneiere og reindriftsnæringa er enige om trase. Det jobbes videre med saken.
 4. NINA har foretatt prøvefiske i Flensjøen, Røtjønna og Butjønna i forbindelse med avslutning av kalkningsprosjekt.  Vi får rapport.
 5. Det har vært prøvefiske i Flensjøen i sommer. Røros Jeger og Fisk har ansvaret. Vi venter på rapport.
 6. Os Fjellstyre har sendt høringsuttalelse om hjorteviltplanen til Os Kommune.
 7. Arne Grue kontakter Statsskog angående uttak av stor mengde grus fra Måssåbakken Grustak. Brukt til kabellegging ved hyttefelt på Kvilvangen.
 8. Nytt skilt til Røros-Grådalen ved Broen-Knutsen veiskille. Gunn T prater med Tor Olav Narbuvoll om å lage et.
 9. Elgjakta 2016.            250916-021016 og 081016-061116.
 10. Ordinær rådyrjakt: 101016-161016 og fra 011116-231216.
 11. Kløvstenbua. Båtutleie på Inatur. Gunn T ordner dette.

 

 ----------------------------------------

 Møtet slutt.

 

 

 Arne Grue       Lars E. Midtdal    Erik Jachwitz        Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 


 

 

Fjellstyremøte 021116, kl. 19,30 på Fjellstyrekontoret.

Tilstede: GunnTengesdal, Arne Grue, Erik Jachwitz, Lars Erik Midtdal og Marian S. Holøien.

Gunn Tengesdal og Lars Erik Midtdal ba om vurdering av habilitet i sak 14,16. Vi vurderte de som habile da dette er en vei som først og fremst blir brukt til almennyttige formål.

Sak 13.16.
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 22.08.2016.
Vedtak: Enstemmig vedtak: 5-0.

Sak 14.16.
Søknad om tilskudd- vedlikehold av vei, til båtnausta ved Tufsinga.
Vedtak:Enstemmig vedtak: 5-0.

Orienteringssaker:
Rypejakta. Bedre rapporttering enn før. Rypekullene meldes om å være store.
Statsalmenningsutvalget. Gjennomgang av mandat. vi diskuterte det. Leder Arne Grue, Halvor Hansson og Unni Fjellheim skal være innledere på møte som skal være på Røros i slutten av november.

Drøftinssaker:
Hyttefelt ved Fjellvang. Hva kan gjøres for utarbeidelse av reguleringsplan og utbygging? Vi tar opp dette på åpent møte i januar for å lufte interessen.
Åpent møte , 10,01,17, kl 19,30. Marian leier husrom.
Saker: Rådyr/elgjakt. Hyttefelt 734, Fjellvang og Rovviltkonkurransen. Premier til konkurransen, en kniv, ordner Gunn T. Pluss 4 døgnkort.
Marian S Holøien,
Ref.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden